DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szk. 2022/2023pobierz
 2. Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (dla każdej osoby odbierającej osobne upoważnienie; nie dotyczy rodziców, opiekunów prawnych, dziadków) – pobierz
 3. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicypobierz

O ŚWIETLICY

 • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.
 • W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
 • Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
 • Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.
 • Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.
 • Świetlica przy SP 9 w Kielcach realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami, poprzez gry, zabawy, rozwijanie zainteresowań, konkursy i inne. Wyodrębniając rodzaje zajęć, brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele.
 • Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny).
 • W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, recytatorskie, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe i gry sportowe, zajęcia komputerowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji.
 • W świetlicy szkolnej zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

REGULAMIN ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KIELCACH

I. Zadania świetlicy.

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

II. Pracownicy świetlicy.

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.

2. Kierownik świetlicy podlega Dyrektorowi szkoły.

3. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.

4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli świetlicy ( przydziały obowiązków).

III. Dokumentacja świetlicy.

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej.

2. Dziennik zajęć – dziennik elektroniczny na platformie Vulcan.

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.

5. Regulamin świetlicy szkolnej.

IV. Założenia organizacyjne.

1. Do świetlicy przyjmuje się: dzieci z klas 0-III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności. W wyjątkowych sytuacjach do świetlicy szkolnej przyjmowani są również uczniowie klas IV-VIII.

2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowanej do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

3. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii.

4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 – 16.30.

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– wychowawczej świetlicy.

7. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

7. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.

8. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

V. Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej.

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu.

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

7. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.

8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.

9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.

10. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne świadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.

12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.

13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

14. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

17. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

19. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.

20. W świetlicy przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.

21. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

22. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

23. W ramach świetlicy szkolnej działa stołówka na zasadach określonych w regulaminie stołówki.

VI. Prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej:

1. Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków;

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

e) życzliwego, podmiotowego traktowania;

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;

k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

2. Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;

g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;

h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

VII. Nagrody i kary wobec wychowanków:

1. Nagrody:

 • pochwała nauczyciela świetlicy,

 • dyplomy,

 • wpisanie pozytywnej uwagi uczniowi do dziennika elektronicznego,

 • nagrody rzeczowe za udział w konkursach świetlicowych.

2. Kary:

 • upomnienie przez nauczyciela świetlicy,

 • wpisanie negatywnej uwagi do dziennika elektronicznego,

 • powiadomienie rodziców, wychowawcy klasy oraz pedagoga,

 • powiadomienie dyrekcji szkoły,

 • skreślenie z listy uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące procedur bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej w czasie trwania pandemii COVID – 19 – tryb stacjonarny :

 • zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 • zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIETLICY

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KIELCACH

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców lub prawnych opiekunów

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mogą być przyprowadzane osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przychodzą same.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka za świetlicy.
 4. Dziecko do 7 roku życia ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców lub opiekunów na „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (nauczyciel świetlicy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko). W przypadku odbierania dzieci przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi podać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.
 5. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba wskazana przez rodziców/prawnych opiekunów musi okazać podczas odbierania dziecka dokument potwierdzający jej tożsamość.
 6. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica/prawnego opiekuna.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz. 16.30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje Dyrektora Szkoły.

Opracował: Kierownik świetlicy

mgr Magdalena Wojtasik