Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. A. Dygasińskiego z siedzibą 25-120 Kielce,   ul. Dygasińskiego 6, tel: 41 36 76 793, e-mail: sekretariat@sp9.kielce.eu
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 9  im. A. Dygasińskiego z siedzibą 25-120 Kielce,  ul. Dygasińskiego 6, możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sp9.kielce.eu , tel. 41 36 76 250.
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora  przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.