Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. A. Dygasińskiego z siedzibą 25-120 Kielce,   ul. Dygasińskiego 6, tel: 41 36 76 793, e-mail: sekretariat@sp9.kielce.eu
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 9  im. A. Dygasińskiego z siedzibą 25-120 Kielce,  ul. Dygasińskiego 6, możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sp9.kielce.eu , tel. 41 36 76 103.
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora  przepisami prawa.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 7 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.