REGULAMIN OGÓLNY
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
KIELCE
rok szkolny 2020/2021
2
DZIAŁ I
Postanowienia wstępne
Rozdział 1
Podstawa prawna konkursu
§ 1. Świętokrzyski Kurator Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, działając na podstawie:
1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327);
2) Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910);
3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz.1036);
oraz w związku z:
4) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
Rozdział 2
Cele konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
§ 2. Świętokrzyski Kurator Oświaty określa cele organizowanych konkursów przedmiotowych:
1) Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów;
2) Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;
3) Rozwijanie zdolności twórczego myślenia;
4) Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli;
5) Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
Rozdział 3
Rodzaje i nazwy konkursów przedmiotowych
§ 3. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:
3
1) IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
2) V Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
3) VIII Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
4) III Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
5) II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
6) II Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
7) II Wojewódzki Konkurs z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
8) II Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
9) II Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
10) II Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
11) II Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
12) II Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.
DZIAŁ II
Postanowienia ogólne dotyczące konkursów przedmiotowych
Rozdział 1
Zasady uczestnictwa uczniów
§ 4. 1. Konkursy przedmiotowe skierowane są odpowiednio do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.
4
2. Konkursy przedmiotowe obejmują i poszerzają treści podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.
3. Udział uczniów w konkursach odbywa się na zasadach dobrowolności.
4. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może wziąć udział w konkursie organizowanym we wskazanej przez dyrektora innej szkole, jeżeli w jego szkole konkurs nie jest organizowany.
5. Uczeń, który wykaże chęć udziału w konkursie, zgłasza ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy, a ten uzgadnia udział ucznia w konkursie z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, w trybie przyjętym w regulacjach prawa wewnątrzszkolnego.
6. Uczeń, nauczyciel, a także rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu.
7. Uczeń może brać udział w więcej niż jednym konkursie.
8. W konkursie, w zakresie określonego przedmiotu, nie może brać udziału uczeń, który uzyskał tytuł LAUREATA w poprzednich edycjach konkursu. Uczeń ten może brać udział w konkursie z innego przedmiotu. FINALIŚCI poprzednich edycji konkursów nie otrzymują żadnych przywilejów i biorą udział w konkursach na zasadach ogólnych dotyczących wszystkich uczniów.
9. Na każdym etapie konkursu uczestnik konkursu ma prawo do złożenia odwołania.
10. Finaliści i laureaci konkursu otrzymują ważne na terenie całego kraju odpowiednie zaświadczenia wydane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
11. Udział uczestnika w finale konkursu dyrektorzy szkół odnotowują na świadectwie szkolnym ucznia.
12. Laureaci konkursów otrzymują dyplom Laureata Konkursu.
13. Nieobecność ucznia na konkursie wynikająca z nagłego zachorowania lub wypadku losowego ucznia skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.
14. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 uczeń podlegający kwarantannie nie może wziąć udziału w konkursie.
Rozdział 2
Udział szkoły w konkursach
5
§ 5. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie szkoły przez dyrektora za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty Kielcach (wzór zgłoszenia – Załącznik nr 1) oraz niezwłoczne przesłanie podpisanego przez dyrektora oświadczenia przygotowanego przez Wojewódzką Komisję Konkursową (wzór oświadczenia – Załącznik nr 2).
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, który nie zgłosił szkoły do udziału w konkursie, może umożliwić zainteresowanym uczniom udział w konkursie w innej szkole, po porozumieniu z dyrektorem tej szkoły i Przewodniczącą/Przewodniczącym etapu szkolnego w tej szkole. W takiej sytuacji dyrektor macierzystej szkoły zobowiązany jest zapewnić opiekę tym uczniom na czas przebiegu wszystkich etapów konkursu. Udział ucznia z innej szkoły jest zapisywany w protokole z przebiegu etapu szkolnego.
3. Zgłoszenie uczniów do konkursu przez dyrektora szkoły, oznacza wcześniejsze wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczniów przez organizatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursów, a także akceptację regulaminów konkursów. Szkoła, która wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, zobowiązuje się również do udostępnienia swoich pracowni komputerowych na potrzeby realizacji II i III etapu.
4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych uczestnika pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursów -Zgoda rodziców /opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie przedmiotowym – Załącznik nr 2a. Uczeń, którego rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, nie może uczestniczyć w konkursach. Dokument ten przechowuje dyrektor szkoły do końca roku szkolnego 2020/2021.
Rozdział 3
Organizacja konkursów
§ 6. Zasady organizacyjno-porządkowe:
1. Na każdym etapie konkursu uczeń zobowiązany jest okazać się legitymacją szkolną lub innym ważnym dokumentem tożsamości.
2. Na każdym etapie konkursu zabrania się wnoszenia do sali, w której odbywa się konkurs, wszelkich środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych.
6
3. Uczeń, rozwiązując zadania, zobowiązany jest do korzystania z pióra lub długopisu. Nie wolno używać korektora.
4. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z brudnopisów i pomocy naukowych, wynikające ze specyfiki przedmiotów, określają regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
5. Nie organizuje się dodatkowych terminów konkursów.
6. Do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, Świętokrzyski Kurator Oświaty powoła odrębnym zarządzeniem Wojewódzką Komisję Konkursową, Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych oraz Wojewódzką Komisję Odwoławczą.
7. Na każdym z etapów, w przypadku zauważenia przez komisję konkursową lub zespół nadzorujący próby niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczestnika, Przewodniczący Komisji lub Zespołu Nadzorującego ma obowiązek unieważnić pracę ucznia, przerwać jego udział w konkursie i odnotować to zdarzenie w protokole z konkursu. Fakt ten zostaje zgłoszony do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
8. Na każdym z etapów konkursu uczestnik zachowujący się niewłaściwie, tzn. w sposób rozpraszający uwagę pozostałych uczestników konkursu lub uwłaczający godności innych uczestników albo członków komisji, może być wyeliminowany z udziału w konkursie przez Przewodniczącego Komisji lub Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. Przewodniczący ma w takim przypadku obowiązek unieważnić pracę ucznia, przerwać jego udział w konkursie i odnotować to zdarzenie w protokole z konkursu. Fakt ten zostaje zgłoszony do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
9. Uczestnik konkursu, który spóźni się na którykolwiek z etapów, nie będzie dopuszczony do udziału w konkursie, jeśli komisja rozdała arkusze konkursowe, a Przewodniczący Komisji lub Zespołu Nadzorującego ogłosił rozpoczęcie danego etapu.
10. Przedmiotowe Regulaminy Konkursowe opracowują Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych.
11. Świętokrzyski Kurator Oświaty zatwierdza Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
12. Przedmiotowe Regulaminy Konkursowe poszczególnych konkursów zawierają: nazwę konkursu, informacje ogólne, cele, organizację konkursu, zakres wiedzy i umiejętności na poszczególnych etapach, wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela.
13. Za przygotowanie zadań konkursowych odpowiedzialni są Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych.
7
14. Po kolejnych etapach konkursów lista z adnotacją o kwalifikacji do następnych etapów umieszczona będzie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.
15. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom/opiekunom prawnym informacji o obowiązującym regulaminie konkursów przedmiotowych. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczeń, nauczyciel oraz rodzice/opiekunowie prawni zapoznali się i akceptują zasady określone w regulaminie.
16. Dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs (na każdym etapie konkursu) jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie sali/pracowni komputerowej na czas trwania konkursu, w tym w szczególności o zadbanie by na ścianach sal, w których odbywa się konkurs nie było pomocy dydaktycznych z zakresu tematycznego konkursu. W etapie II rejonowym i III wojewódzkim, dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs jest odpowiedzialny za przygotowanie samodzielnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie.
1) W II i III etapie konkursów dotyczących języków obcych należy zapewnić sprzęt do odtwarzania płyt CD (jeden odtwarzacz na każdą salę, w której odbywa się konkurs, odtwarzacze zapasowe na wypadek awarii oraz baterie na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej) i dobre nagłośnienie w salach.
17. Terminy poszczególnych etapów zostaną określone w odrębnym dokumencie opublikowanym na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.
§ 7. Za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
§ 8. 1. W przypadku konieczności dostosowania warunków konkursu do indywidualnych potrzeb ucznia biorącego udział w konkursie dyrektor szkoły powinien w terminie przynajmniej siedmiu dni roboczych przed datą konkursu pisemnie powiadomić:
1) Przewodniczącego właściwej Szkolnej Komisji Konkursowej w I etapie konkursu;
2) Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w II i III etapie konkursu.
2. Do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, na każdym etapie konkursów powinien wpłynąć wniosek od rodziców/opiekunów ucznia biorącego udział w konkursie z prośbą o dostosowanie warunków konkursu do potrzeb ucznia.
3. Dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs (etap I, II i III) powinien podjąć czynności zmierzające do zapewnienia tym uczniom warunków do udziału w konkursie, a Przewodniczący Szkolnej Komisji lub Zespołu Nadzorującego powinien odnotować ten fakt w protokole z przeprowadzonego konkursu.
8
4. Dostosowanie organizacyjne konkursu powinno dotyczyć zwłaszcza uczniów z:
1) ograniczeniem sprawności ruchowej skutkujące koniecznością dostosowania warunków pracy do jego możliwości ruchowych w miejscu organizacji konkursów;
2) chorobą przewlekłą wymagającą: podania posiłku, napoju, obecności pielęgniarki podczas przebiegu konkursu.
5. Wprowadzone dostosowania dla ucznia nie mogą naruszać warunku samodzielnej pracy uczestnika konkursu.
§ 9. Do szkoły, w której odbywa się konkurs, może zostać oddelegowany pracownik Kuratorium Oświaty lub osoba upoważniona, która będzie nadzorować prawidłowy przebieg konkursu.
§ 10. W sprawach wymagających rozwiązań nieprzewidzianych Regulaminem Ogólnym Konkursu lub poszczególnymi regulaminami przedmiotowymi decyzję podejmuje odpowiednio Wojewódzka Komisja Konkursowa lub Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej lub Świętokrzyski Kurator Oświaty.
§ 11. Wszystkie konkursy przedmiotowe składają się z trzech etapów:
1) Etap I – szkolny,
2) Etap II – rejonowy,
3) Etap III – wojewódzki.
DZIAŁ III
Etapy konkursów
Rozdział 1
Etap I – szkolny
§ 12. 1. Etap I szkolny odbywa się w macierzystej szkole ucznia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 nin. Regulaminu.
2. Czas wykonywania zadań konkursowych etapu szkolnego jest określony w Przedmiotowych Regulaminach Konkursowych.
3. W etapie I – szkolnym, może brać udział każdy uczeń, na zasadach określonych przez szkołę, z uwzględnieniem zasad nin. Regulaminu.
4. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową co najmniej osiem dni przed terminem konkursu. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej dwoje nauczycieli – a co najmniej jeden z nich jest nauczycielem konkursowego przedmiotu.
9
5. Treść zadań konkursowych zostaje przekazana zgłoszonym szkołom w dniu konkursu drogą elektroniczną, na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu szkoły. Dyrektor przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy arkuszy konkursowych dla uczestników konkursu, w warunkach zapewniających dochowanie tajności arkuszy, w liczbie równej liczbie uczestników.
6. W przypadku, gdy w jednostce systemu oświaty, funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o sposobie realizacji I etapu konkursów decyduje dyrektor szkoły.
1) W związku z tym, dyrektor sporządza notatkę służbową dotyczącą organizacji I etapu konkursu i dołącza ją do protokołu z przeprowadzenia I etapu szkolnego konkursu.
2) Wyklucza się możliwość organizacji konkursu w domu ucznia.
7. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiada za poprawność sprawdzania prac oraz przyznawania przez członków Komisji punktów zgodnie z kluczem odpowiedzi i modelem oceniania.
8. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia prace. Najpóźniej drugiego dnia roboczego, liczonego od dnia przeprowadzenia konkursu, ogłasza wyniki I etapu, w sposób przyjęty w regulacjach prawa wewnątrzszkolnego.
9. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sporządza protokół z przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu (wzór protokołu – Załącznik nr 3).
10. Protokoły Szkolnej Komisji Konkursowej i Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego oraz prace uczniów po I etapie przechowywane są przez Przewodniczących Szkolnych Komisji Konkursowych do końca roku szkolnego 2020/2021.
11. Dyrektor szkoły na czas konkursu powołuje Komisję Odwoławczą Etapu Szkolnego.
12. W skład Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego wchodzi co najmniej dwoje nauczycieli – a co najmniej jeden z nich jest nauczycielem przedmiotu konkursowego.
13. W skład Komisji Odwoławczych Etapu Szkolnego nie mogą wchodzić członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych.
14. W przypadku, gdy w szkole nie ma innego nauczyciela przedmiotu konkursowego, dyrektor powołuje nauczyciela przedmiotu z bloku przedmiotowego.
15. Z prac Komisji Odwoławczej sporządza się protokół Notatkę o przeprowadzeniu procedury odwoławczej należy umieścić w protokole – Załącznik nr 3.
10
16. W następnym dniu roboczym, po zakończeniu procedury odwoławczej, dyrektor szkoły przekazuje do Kuratorium Oświaty w Kielcach informację o wszystkich uczniach biorących udział w danym konkursie przedmiotowym. Do tego celu wykorzystuje formularz online, do którego dostęp otrzymuje wraz z kluczem odpowiedzi do zadań konkursowych danego konkursu. Dyrektor zamieszcza w nim kolejno dane wszystkich uczniów, którzy brali udział w etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wypełniony formularz online jest wysyłany dla każdego ucznia osobno.
17. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzenie danych do systemu.
1) Dyrektor powinien sprawdzić poprawność wysłanych danych (potwierdzenie wysłania formularza), a w razie stwierdzenia błędu, należy na e-mail koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl) wysłać prośbę dokonanie korekty w formularzu.
18. Listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu poszczególnych konkursów zostaje wygenerowana na podstawie przesłanych elektronicznie wyników uczniów.
19. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły i opieczętowaną kopię protokołu (Załącznik nr 3) należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach następnego dnia roboczego od dnia zakończenia procedury odwoławczej, a w przypadku gdy nie wpłynęło żadne odwołanie w następnym dniu roboczym od dnia upływu terminu do złożenia odwołania lub wysyłać pocztą następnego dnia roboczego po dniu zakończenia procedury odwoławczej, a w przypadku gdy nie wpłynęło żadne odwołanie, po dniu upływu terminu do złożenia odwołania.
20. Listy uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursów zostają umieszczone po zakończeniu całej edycji etapu pierwszego wraz z procedurą odwoławczą nie później niż w ciągu 12 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników ostatniego konkursu na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.
21. Uczestnikami etapu II konkursu dla uczniów szkół podstawowych zostaje odpowiednio:
1) 256 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 256 uczeń;
2) 256 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 256 uczeń;
11
3) 256 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym VIII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 256 uczeń;
4) 192 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 192 uczeń;
5) 64 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 64 uczeń;
6) 32 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 32 uczeń;
7) 192 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 192 uczeń;
8) 192 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu z Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 192 uczeń;
9) 192 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 192 uczeń;
10) 192 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 192 uczeń;
11) 192 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 192 uczeń;
12) 192 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów, co 192 uczeń.
Rozdział 2
Etap II – rejonowy
§ 13. 1. Etap II – rejonowy odbywa się w macierzystych szkołach uczniów zakwalifikowanych do II etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021.
12
1) II etap konkursu może się odbyć w szkole innej niż ta do której uczęszcza uczeń za zgodą i w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Obowiązki organizacyjne i powołanie składu Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego, spoczywa wówczas na dyrektorze szkoły, w której odbywa się konkurs.
2) Zabezpieczone loginy i hasła należy wówczas przekazać dyrektorowi szkoły w której odbywa się konkurs.
3) Dyrektor szkoły, którego uczeń przystąpi do konkursu w innej szkole niż ta, do której uczęszcza ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Wojewódzką Komisję Konkursową przesyłając informację na adres mailowy koordynatora konkursów z podaniem powodu takiego rozwiązania.
2. Etap II dla wszystkich konkursów trwa 60 minut.
3. II etap – rejonowy odbywa się drogą internetową w formie testu rozwiązywanego przez uczniów online.
4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia II etapu online spowodowanego nagłym zdarzeniem (np. brak prądu lub Internetu), II etap konkursu odbywa się w wersji papierowej. W takiej sytuacji dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, który podejmuje decyzję o dostarczeniu zadań w wersji papierowej w wybrany przez siebie sposób.
1) Szczegółowa procedura postępowania w przypadku braku możliwości przeprowadzenia II etapu online spowodowanego nagłym zdarzeniem (np. brak prądu lub Internetu ) jest przekazywana dyrektorom szkół wraz z loginami i hasłami.
5. Dyrektor szkoły, w której organizowany jest II etap konkursu, jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowanie haseł i loginów dla uczniów przystępujących do konkursu.
6. Loginów i haseł uczniów biorących udział w konkursie nie wolno udostępniać uczniom do momentu wejścia i zajęcia przez nich miejsc w sali komputerowej, w której przeprowadzany jest konkurs.
7. Do przeprowadzenia konkursu na II etapie powoływane są Międzyszkolne Zespoły Nadzorujące. Dyrektor szkoły, w której odbywa się II etap konkursu zobowiązany jest przesłać pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach informację o składzie osobowym Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego z wyznaczeniem Przewodniczącego, w terminie wskazanym przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Obowiązek powiadomienia członków Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego o pracy w zespole spoczywa na dyrektorze szkoły, w której odbywa się konkurs. Skład osobowy Międzyszkolnych Zespołów Nadzorujących zatwierdza Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
13
8. W skład Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego wchodzą co najmniej dwie osoby z różnych szkół. Wyklucza się udział nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotu, z którego odbywa się konkurs.
9. Międzyszkolny Zespół Nadzorujący nie ocenia prac uczniów.
10. Informację o uzasadnionej zmianie w składzie Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego należy umieścić w protokole z II etapu konkursu.
11. Przewodniczący Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego sporządza protokół z przeprowadzenia II etapu (rejonowego) konkursu przedmiotowego. Po podpisaniu protokołu przez Międzyszkolny Zespół Nadzorujący i opieczętowaniu pieczątką szkoły, w której odbywa się II etap, przesyła jego skan w dniu odbycia konkursu na wskazany adres e-mailowy koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (wzór protokołu – Załącznik nr 4).
12. Prace uczniów po II etapie przechowywane są do końca roku szkolnego 2020/2021 przez Administratora Platformy upoważnionego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
13. Wstępne wyniki konkursowe uczniów po II etapie umieszczone będą na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach bez zbędnej zwłoki, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, nie później jednak niż w ciągu trzech dni (roboczych) od daty przeprowadzenia danego konkursu.
14. Ostateczne listy uczestników etapu III (wojewódzkiego) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej dla II etapu Konkursu.
15. Liczbę uczestników etapu III wojewódzkiego danego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych określa się jako 25% liczby uczestników etapu II z najlepszymi wynikami oraz każdy kolejny uczestnik, który uzyskał ten sam wynik, co ostatni z zakwalifikowanych.
16. Za uczestnika II etapu uważa się ucznia, który przystąpił do II etapu konkursu i otrzymał przynajmniej 1 punkt.
Rozdział 3
Etap III – wojewódzki
§ 14. 1. Etap wojewódzki odbywa się w szkołach/placówkach wytypowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową i Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych.
2. III etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 odbywa się drogą internetową online w formie testu.
14
3. Czas wykonywania zadań konkursowych etapu wojewódzkiego jest określony w Przedmiotowych Regulaminach Konkursowych.
4. Do przeprowadzenia III etapu konkursów Przewodniczący Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych poszczególnych konkursów powołają Wojewódzkie Zespoły Nadzorujące, zatwierdzone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
1) O powołaniu do komisji III etapu Przewodniczący Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych poszczególnych konkursów powiadomią dyrektorów szkół/placówek w których zatrudnieni są powołani nauczyciele, przesyłając na adres mailowy szkoły skan pisma z powołaniem. Dyrektor szkoły , w której zatrudniony jest nauczyciel ma obowiązek zawiadomienia nauczyciela o powołaniu do Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego (WZN).
5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia III etapu online spowodowanego nagłym zdarzeniem (np. brak prądu lub Internetu), III etap konkursu odbywa się w wersji papierowej. W takiej sytuacji dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, który podejmuje decyzję o dostarczeniu zadań w wersji papierowej w wybrany przez siebie sposób.
1) Szczegółowa procedura postępowania w przypadku braku możliwości przeprowadzenia III etapu online spowodowanego nagłym zdarzeniem (np. brak prądu lub Internetu) jest przekazywana dyrektorom szkół wraz z loginami i hasłami.
6. Dyrektor szkoły, w której organizowany jest III etap konkursu, jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowanie haseł i loginów dla uczniów przystępujących do konkursu.
7. Loginów i haseł uczniów biorących udział w konkursie nie wolno udostępniać uczniom do momentu wejścia i zajęcia przez nich miejsc w sali komputerowej, w której przeprowadzany jest konkurs.
8. Wojewódzki Zespół Nadzorujący nie ocenia prac uczniów.
9. Informację o uzasadnionej zmianie w składzie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego należy umieścić w protokole z III etapu konkursu.
10. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego sporządza protokół z przeprowadzenia III etapu (wojewódzkiego) konkursu przedmiotowego. Po podpisaniu protokołu przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący i opieczętowaniu pieczątką szkoły, w której odbywa się III etap, przesyła jego skan w dniu odbycia konkursu na wskazany adres e-mailowy koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (wzór protokołu – Załącznik nr 5), a następnie oryginał wysyła listem poleconym do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach.
11. Prace uczniów po III etapie przechowywane są do końca roku szkolnego 2020/2021 przez Administratora Platformy upoważnionego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
12. Protokoły po III etapie przechowywane są w Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca roku szkolnego 2020/2021.
15
13. Uczestnikiem III etapu konkursu, jest każdy uczeń, który przystąpił do III etapu konkursu.
14. LAUREATAMI konkursu dla szkół podstawowych zostaje 25% liczby uczestników III etapu, którzy uzyskali najwyższy wynik na etapie III oraz każdy, który uzyskał ten sam wynik, co ostatni kwalifikujący się.
15. FINALISTAMI konkursu zostają pozostali uczestnicy trzeciego etapu, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
16. Wstępne wyniki konkursowe uczniów po III etapie, umieszczone będą na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach bez zbędnej zwłoki, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, nie później jednak niż, w ciągu czterech dni roboczych od daty przeprowadzenia danego konkursu.
17. Ostateczne wyniki etapu III (wojewódzkiego) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej dla III etapu Konkursu.
Rozdział 4
Zasady wglądu do prac
§ 15. 1. Prawo wglądu do pracy przysługuje po I etapie szkolnym.
2. Zasady dostępu do wglądu w prace ustala dyrektor szkoły, w której odbywał się I etap konkursu z uwzględnieniem ustępów 3, 4 i 5 § 15 niniejszego Regulaminu
3. Prawo wglądu do pracy przysługuje:
1) uczestnikom Konkursu w obecności rodziców/opiekunów prawnych,
2) rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.
4. Sprawdzona praca konkursowa może być fotografowana. Udostępnienie pracy konkursowej trwa maksymalnie 15 minut.
5. Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni uczniów potwierdzają czytelnym podpisem i datą fakt dokonania wglądu do pracy.
6. Wgląd do prac po etapie II i III uczestnicy Konkursu uzyskują po zalogowaniu się na swoje konto na platformie online.
DZIAŁ IV
Tryb odwoławczy
§ 16. 1.Po I etapie konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na terenie szkoły (decyduje data wpływu odwołania do szkoły).
16
1) Pisemne odwołania od wyników etapu szkolnego należy kierować do Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego, powołanej na czas konkursu przez dyrektora szkoły, na adres szkoły, w której odbywały się eliminacje.
2) Tryb dostarczania pism z odwołaniem określi dyrektor szkoły, w której odbywał się I etap konkursu . Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia uczniów, rodziców/opiekunów prawnych o zasadach obowiązujących przy składaniu odwołania przed przystąpieniem uczniów do konkursów.
3) Odwołania rozpatrywane są w terminie jednego dnia roboczego liczonego od dnia następnego po przyjęciu pisemnego odwołania. Decyzja Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego jest ostateczna.
§ 17. 1. Po II etapie konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym uczniów przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Decyduje data stempla pocztowego (odwołania przesłane za pośrednictwem poczty) lub adnotacja przyjęcia pisma w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Kielcach (odwołania doręczone osobiście) .
2. Pisemne odwołania od wyników etapu II należy kierować do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej.
1) Odwołania należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach za pomocą:
a) poczty tradycyjnej listem poleconym priorytetowym na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz jednocześnie wysłać skan pisma na adres mailowy koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl ;
lub
b) dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach za pomocą skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu głównym do budynku A Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3 oraz jednocześnie wysłać skan pisma na adres mailowy koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl ;
3. W przypadku gdy do Kuratorium wpłynie jedynie skan pisma bez dostarczenia oryginału odwołanie pozostaje bez rozpoznania.
4. W treści pisemnego odwołania należy podać dane adresowe osoby składającej oraz login i hasło ucznia do platformy konkursowej.
5. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu sześciu dni roboczych liczonych od dnia następnego po dacie zarejestrowania wpływu odwołania za pośrednictwem poczty bądź skrzynki podawczej. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest ostateczna.
17
§ 18. 1. Po III etapie konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym uczniów przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Decyduje data stempla pocztowego (odwołania przesłane za pośrednictwem poczty) lub adnotacja przyjęcia pisma w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Kielcach (odwołania doręczone osobiście).
2. Odwołania od wyników III etapu (wojewódzkiego) należy kierować do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej, na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
1) Odwołania należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach za pomocą:
a) poczty tradycyjnej listem poleconym priorytetowym na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz jednocześnie należy wysłać skan pisma na adres mailowy koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl ;
lub
b) dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach za pomocą skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu głównym do budynku A Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3 i jednocześnie wysłać skan pisma na adres mailowy koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl
3. W przypadku gdy do Kuratorium wpłynie jedynie skan pisma bez dostarczenia oryginału odwołanie pozostaje bez rozpoznania.
4. W treści pisemnego odwołania należy podać dane adresowe osoby składającej oraz login i hasło ucznia do platformy konkursowej.
5. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 6 dni roboczych liczonych od następnego dnia po dacie zarejestrowania wpływu odwołania za pośrednictwem poczty bądź skrzynki podawczej. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest ostateczna.
§ 19. Odwołania na żadnym etapie nie może składać dyrektor ani nauczyciel.
§ 20. Nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań w kwestiach dotyczących organizacji konkursów.
DZIAŁ V
Uprawnienia laureatów
§ 21. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, wydane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
18
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).
§ 22. Zaświadczenia laureatów i finalistów przekazywane są w trybie i terminie wskazanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.
DZIAŁ VI
Przepisy końcowe
§ 23. Zmiany w Regulaminie Ogólnym mogą być wprowadzane w ciągu roku szkolnego w szczególności w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz innymi przepisami związanymi z COVID-19.