Szkoła Podstawowa nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu;
 • jeden z elementów formularza nie ma odpowiedniej etykiety;
 • etykieta formularza nie jest poprawnie skojarzona z kontrolką formularza;
 • istnieją przyciski, które nie posiadają opisu funkcji jaką spełniają;
 • występują nagłówki, które nie zawierają tekstu
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błedne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • występuje element noscript, którego zawartość może być niedostępna dla wszystkich użytkowników
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
 • odnośniki nie są w żaden sposób wyróżnione;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w niektórych przypadkach atrybuty TITLE są takie same jak atrybuty ALT;
 • w niektórych przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków – pominięto poziom nagłówka oraz brakuje nagłówka H1;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • na stronie występuje pułapka klawiaturowa;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • nie ma mapy strony ani wyszukiwarki;
 • nawigacja za pomocą klawiatury nie jest logiczna i zgodna z wyglądem strony;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Sitarz, sekretariat@sp9.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676793. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6, 25-120 Kielce.
  • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Dygasińskiego.
  • Do wejść prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy.
  • Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze.
  • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. 
 2. Budynek Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6a, 25-120 Kielce.
  • Do budynku prowadzą 1 wejście od ul. Dygasińskiego.
  • Do wejścia prowadzą:  schody.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy.
  • Nie ma dostępnych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
  • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.