O ŚWIETLICY
 • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.

 • W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

 • Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 • Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

 • Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

 • Świetlica przy SP 9 w Kielcach realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami, poprzez gry, zabawy, rozwijanie zainteresowań, konkursy i inne. Wyodrębniając rodzaje zajęć, brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele.

 • Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny).

 • W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe i gry sportowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji.

 • W świetlicy szkolnej zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KIELCACH

7.00 – 9.00 – Zbieranie się dzieci, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry towarzyskie, stolikowe.

9.00 – 10.45 – Zajęcia tematyczne, np.:

 • zabawy i gry świetlicowe (ruchowo – zręcznościowe, bieżne, dydaktyczne, umysłowe),
 • zajęcia rozwijające pracę umysłową dziecka (rozwój zainteresowań czytelniczych, głośne czytanie, konkursy, rozrywki umysłowe – rebusy, zagadki, quizy, konkursy wiedzy, itp.) 
 • zajęcia szachowe, 
 • zajęcia plastyczne i plastyczno – techniczne (rysowanie, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej, papieroplastyka),
 • zajęcia rekreacyjne ( zabawy na świeżym powietrzu oraz korytarzu, itp.),
 • zajęcia sportowe  (wyścigi, rywalizacja sportowa, elementy gier zespołowych),
 • zajęcia umuzykalniające (nauka piosenek, pląsy przy muzyce, nauka gry na prostych instrumentach, słuchanie różnych gatunków muzyki),
 • edukacja filmowa (oglądanie bajek i filmów edukacyjnych, dla dzieci ze świetlicowej filmoteki).

10.45 – 11.00 – Przygotowanie do obiadu – mycie rąk, porządkowanie świetlicy.

11.00 – 12.30 – Obiad, odpoczynek poobiedni, zajęcia dowolne.

12.30 – 13.30 – Odrabianie prac domowych.

13.30 – 15.00 – Zajęcia tematyczne, j.w.

15.00 – 16.30 – Zajęcia indywidualne, rozchodzenie się dzieci.


ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PONIEDZIAŁEK

 • zajęcia sportowe – godz. 9.00 – 9.45 – korytarz/boisko – mgr Aleksandra Tomaszewska
 • zajęcia szachowe – godz. 11.45 – 12.30 – korytarz – mgr Anna Karyś
 • zajęcia plastyczne – godz. 13.30 – 14.15 – s. 8 – mgr Renata Ślęzak
 • zajęcia sportowe – godz. 13.30 – 14.15 – korytarz/boisko – mgr Alicja Stefańska-Türkben

WTOREK

 • zajęcia muzyczno-rytmiczne – godz. 10.00 – 10.45 – świetlica – mgr Emilia Orkisz
 • zajęcia plastyczne – godz. 12.40 – 13.25 – s.4 – mgr Alicja Stefańska-Türkben
 • zajęcia czytelnicze – 14.00 – 14.45 – s.4 – mgr Andrzej Kolendo

ŚRODA

 • zajęcia szachowe – godz. 8.00 – 8.40 – świetlica – mgr Anna Karyś
 • zajęcia czytelnicze, rozwijające mowę i myślenie, rozrywki umysłowe, zagadki, rebusy, konkursy wiedzy – godz. 14.20 – 15.05 – s. 4 – mgr Renata Ślęzak
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne – godz. 14.20 – 15.05 – s.8 – mgr Emilia Orkisz

CZWARTEK

 • zajecia sportowe – korytarz/boisko – godz. 13.30 – 14.15 – mgr Andrzej Kolendo
 • zajęcia plastyczno – techniczne: papieroplastyka – godz. 14.00 – 14.45 – s. 4 – mgr Magdalena Wojtasik

PIĄTEK

 • zajęcia plastyczno-techniczne – godz. 9.00 – 9.45 – świetlica – mgr Alicja Stefańska-Türkben/mgr Magdalena Wojtasik
 • zajęcia sportowe – 14.00 – 14.45 – korytarz/boisko – mgr Aleksandra Tomaszewska