Zapisy do klasy I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w  Kielcach informuje, że rozpoczęły się zapisy do kl. 1 szkoły podstawowej.

I Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (karta zgłoszeniowa – http://sp9.kielce.eu/zasady-naboru-uczniow-do-szkoly-podstawowej-nr-9-im-adolfa-dygasinskiego-w-kielcach/ ).

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są, aby nie zwlekali z   dostarczeniem karty zgłoszeniowej do sekretariatu szkoły.

Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane, a także dokument potwierdzający zameldowanie/zamieszkanie w obwodzie szkoły).

Przypominam, że do obwodu szkoły należą:

a) całe ulice:

Aleja Na Stadion, Artyleżystów, Króla Stefana Batorego, Buska, Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Adolfa Dygasińskiego, Husarska, Iłżecka, Króla Jana III Sobieskiego, Janczarska, Świętego Rafała Kalinowskiego, Jana Kochanowskiego, Konecka, Księdza Augustyna Kordeckiego, Księdza Ignacego Jana Skorupki, Janusza Kusocińskiego, Kwarciana, Zygmunta Kwasa, Lisowczyków, Lubelska, Łagowska, Mahometańska, Miechowska, Obrońców Westerplatte, Obrzeżna, Opatowska, Opoczyńska, Pancerna, Jana Chryzostoma Paska, Petyhorska, Jadwigi Prendowskiej, Rajtarska, Rzeszowska, Maksymiliana Strasza, Wojciecha Szczepaniaka, Szwoleżerów, Hetmana Jana Tarnowskiego, Tatarska, Wiślicka, Wybraniecka, Zamojska, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,

b) części ulic:

Pułkownika Dionizego Czachowskiego 1-42 (wszystkie), Skalista 12-40 (wszystkie), Szwedzka od 11 do końca (wszystkie), Księdza Piotra Ściegiennego 8-138 (parzyste), Księdza Piotra Ściegiennego 73-105 (nieparzyste).

2. Dzieci spoza obwodu są przyjmowani do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku  rodziców/prawnych opiekunów (Wniosek o przyjęcie – http://sp9.kielce.eu/zasady-naboru-uczniow-do-szkoly-podstawowej-nr-9-im-adolfa-dygasinskiego-w-kielcach/).

Do wniosku należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane.

Rekrutacja dla uczniów do kl. 1 szkoły podstawowej spoza obwodu będzie trwała do  14.05.2021 r. (do godz. 15.00).  Dnia 01.06.21 r. (do godz. 12.00) zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych. Do 04.06.21 r. (do godz. 15.00) rodzic zobowiązany jest potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Dnia 10.06.21 r. (godz. 12.00) zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające będzie trwało od. 14.06.21 r. do 18.06.21 r.

__________________________________________________________________________

Informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/22 objęte są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2014 r., które w roku szkolnym 2020/2021 odbyły przygotowanie przedszkolne.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć też dzieci urodzone w 2015 roku, jeżeli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do oddziału przedszkolnego i  posiadają pozytywną opinię PPP o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.

W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, może ono być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły rejonowej dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Wszelkie informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 41 3676793, mailowo:  sekretariat@sp9.kielce.eu oraz na stronie internetowej szkoły (w Zakładce: Oferta szkoły: Rekrutacja).

Dyrektor Szkoły

Łukasz Stochmal