Zasady naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w  Kielcach informuje, że rozpoczęły się zapisy do kl. 1 szkoły podstawowej.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (karta zgłoszeniowa – dokument do pobrania poniżej).

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są, aby nie zwlekali z  dostarczeniem karty zgłoszeniowej do sekretariatu szkoły.

Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane, a także dokument potwierdzający zameldowanie/zamieszkanie w obwodzie szkoły).

Przypominamy, że do obwodu szkoły należą:

a) całe ulice:

Aleja Na Stadion, Artyleżystów, Króla Stefana Batorego, Buska, Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Adolfa Dygasińskiego, Husarska, Iłżecka, Króla Jana III Sobieskiego, Janczarska, Świętego Rafała Kalinowskiego, Jana Kochanowskiego, Konecka, Księdza Augustyna Kordeckiego, Księdza Ignacego Jana Skorupki, Janusza Kusocińskiego, Kwarciana, Zygmunta Kwasa, Lisowczyków, Lubelska, Łagowska, Mahometańska, Miechowska, Obrońców Westerplatte, Obrzeżna, Opatowska, Opoczyńska, Pancerna, Jana Chryzostoma Paska, Petyhorska, Jadwigi Prendowskiej, Rajtarska, Rzeszowska, Maksymiliana Strasza, Wojciecha Szczepaniaka, Szwoleżerów, Hetmana Jana Tarnowskiego, Tatarska, Wiślicka, Wybraniecka, Zamojska, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,

b) części ulic:

Pułkownika Dionizego Czachowskiego 1-42 (wszystkie), Skalista 12-40 (wszystkie), Szwedzka od 11 do końca (wszystkie), Księdza Piotra Ściegiennego 8-138 (parzyste), Księdza Piotra Ściegiennego 73-105 (nieparzyste).

2. Dzieci spoza obwodu są przyjmowani do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów (Wniosek o przyjęcie – dokument do pobrania poniżej).

Do wniosku należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane.

W drugiej połowie sierpnia podana zostanie do publicznej wiadomości lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

__________________________________________________________________________

Informujemy, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2024/25 objęte są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2017 r., które w roku szkolnym 2023/2024 odbyły przygotowanie przedszkolne.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć też dzieci urodzone w 2018  roku, jeżeli w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do oddziału przedszkolnego i  posiadają pozytywną opinię PPP o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.

W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, może ono być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły rejonowej dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 9 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 9 (najpóźniej do 30 września 2022 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Wszelkie informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 41 3676793, mailowo:  sekretariat@sp9.kielce.eu oraz na stronie internetowej szkoły (w Zakładce: Rekrutacja).