Podstawa prawna:

1) Ustawa o Systemie Oświaty dnia 7 września 1991 r.  (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Podstawa naboru

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są :

1)  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 1)

2) kandydaci spoza obwodu są przyjmowani do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku  rodziców/ prawnych opiekunów (załącznik 2).

3) Druk formularza zgłoszenia lub wniosku  pobiera się w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły

4) Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka i zameldowania w obwodzie szkoły ( np. akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zaświadczenie potwierdzające zameldowanie w tym obwodzie).

5) Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/21 objęte są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2013 r., które w roku szkolnym 2019/2020 odbyły przygotowanie przedszkolne.

6) Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć też dzieci urodzone w 2014 roku, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały do oddziału przedszkolnego i posiadają pozytywną opinię PPP o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.

7) W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok.

8) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły rejonowej dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

9) Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 41 3676793 oraz na stronie internetowej szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE