1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   4 września 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:
§  3  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3 Ferie zimowe 12-25 lutego  2018 r.
województwa:  kujawsko-pomorskie,  lubuskie,  małopolskie,  świętokrzyskie, wielkopolskiepodstawa prawna:
§  3  ust.  1  pkt    2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.  

podstawa prawna:
§  3  ust.  1  pkt.  3rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 18,19,20 kwietnia 2018 r.
6 Dodatkowa dni wolne od zajęć edukacyjnych   30.04.2018 r,02.05.2018 r, 04.05.2018 r.
7 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);  §  6  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  grudnia  2016  r.
w   sprawie   szczegółowych   warunków   i   sposobu   przeprowadzania   egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)

9 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:
§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)