Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. W ZSO nr 26 działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum.                               .
 1. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły o charakterze wnioskodawczym i opiniodawczym. . Podstawą prawną działania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 6 'z 1996r. poz. 329 art. 53 i 54
 1. Siedzibą Rady Rodziców jest ZSO nr 26 w Kielcach przy ul. Dygasińskiego 6.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, począwszy od 01 września do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 1. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły o charakterze wnioskodawczym i opiniodawczym. Podstawą prawną działania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 61 z 1996r. poz. 329 art. 53 i 54.7
 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w rozwiązywaniu podstawowych problemów funkcjonowania szkoły, doskonalenia statutowej działalności placówki, jak również występuje do innych organów z wnioskami i postulatami.
 1. Rada Rodziców posiada własne konto bankowe, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z darowizn oraz działalności gospodarczej Rady.

 

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW.

 

 1. Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców:
 2. Rada Rodziców wraz z innymi organami Szkoły i organizacjami społecznymi, dąży do zapewnienia uczniom i nauczycielom najkorzystniejszych warunków do nauki i wszechstronnego rozwoju.
 • opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne.
 • opiniuje i wnioskuje zakres zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych
 • opiniuje i sukcesywnie ocenia sytuację i stan Szkoły, efekty pracy zatrudnionych w niej osób i może występować z wnioskami i postulatami do: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty i Nauki Urzędu Miejskiego, jak również do   władz samorządowych.
 • czynności w sprawie podjęcia działalności na terenie Szkoły przez organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • opiniuje plan i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

3.Kompetencje ustawodawcze Rady Rodziców:

 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działanie o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwoju ucznia oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działanie o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • uchwala regulamin własnej działalności.

4.Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu o którym mowa w punkcie 2 ppkt. f, g i 2 ppkt a, plan ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Plan ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje w danym roku szkolnym.

5. Rada Rodziców może:

 • Wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
 • Wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania oraz szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku  szkolnego. Propozycja o dokonanie zmian powinna mieć formę pisemną i zostać złożony do końca lutego.
 • Wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.
 •  Wyrażać zgodę / na wnioski innych organów szkoły/ na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju i uzgadniać jego wzór.

6. W realizacji swych celów i zadań współdziała z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniow­skim oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie szkoły:

a.współorganizuje rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

b. wspiera działania zapobiegające i zwalczające patologiczne zachowania uczniów (bójki, kradzieże,  wymuszenia, narkomania, picie alkoholu, palenie papierosów, niszczenie mienia itp.).

c. współorganizuje wraz z innymi organami Szkoły imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalno-rozrywkowe dla uczniów.

d. pozyskuje środki finansowe na działalność statutową Szkoły , w szczególności na:

 • pomoce dydaktyczno-naukowe
 • podstawowy sprzęt szkolny
 • utrzymanie czystości
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów
 • pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 • drobne remonty, konserwację i bieżące naprawy urządzeń i sprzętu szkolnego.
 • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, kulturalno – rozrywkowych oraz uroczystości szkolnych
 • dofinansowanie gabinetu lekarskiego i stomatologicznego
 • sprawy związane z działalnością Rady Rodziców

III. SKŁAD RADY RODZICÓW I ORGANIZACJA JEJ DZIAŁANIA

1.W skład Rady Rodziców wchodzą po 1 przedstawicielu rad klasowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebranie rodziców uczniów danej klasy.

 • w wyborach do RR jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków na pierwszym zebraniu ogólnym:

 • Zarząd w liczbie 7-9 osób
 • Komisję Rewizyjną w liczbie 3-5 osób

3.Kadencja Zarządu trwa 1 rok

4.Kadencja członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulega skróceniu w przypadku:

 • zakończenia nauki dziecka w szkole
 • złożenia rezygnacji na piśmie
 • odwołania przez zebranie ogólne Rady Rodziców w przypadku uchylania się od przyjętych obowiązków lub działalności nieetycznej lub niezgodnej z niniejszym Regulaminem

5. W przypadku skrócenia kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Rada Rodziców powinna przeprowadzić wybory uzupełniające w ciągu 3 miesięcy·

6. Zarząd spośród swoich członków wybiera: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

7. Zarząd reprezentuje Radę Rodziców realizując zadania zawarte w części I i \I niniejszego regulaminu.

8. Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera: przewodniczącego i sekretarza.

9. Podstawowe zadania Komisji Rewizyjnej to:

 • dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców.
 • analiza zgodności podejmowanych uchwal Zarządu z obowiązującymi przepisami
 • informowanie Rady Rodziców o działalności i gospodarce finansowej Zarządu na zebraniach sprawozdawczych
 • wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych
 • dokonywanie doraźnych kontroli finansowych na wnioski dyrektora szkoły lub przynajmniej trójek klasowych Rad Rodziców.

10. Zarząd działa kolegialnie. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący co najmniej raz w miesiącu.

11. Zebrania Zarządu są protokołowane.

12. W zebraniach Zarządu powinien uczestniczyć Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

13. W sprawach nadzwyczajnych posiedzenie Zarządu może być zwołane na wnioski Dyrektora Szkoły lub 2 członków Zarządu.

14. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą być zaproszone inne osoby z głosem doradczym, zarząd Rady Ro­dziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań.

15. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał.

16. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Zarządu

17. Glosowania są jawne, jednakże na podstawie wniosku chociażby jednego członka Zarządu glosowanie może być tajne.

18. Listę uczestników zebrań oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub prowadzący obrady

19. Zebranie Rady Rodziców powinno odbywać się dwa razy w roku, w pierwszym miesiącu każdego semestru:

20. Zebrania Rady Rodziców prowadzi przewodniczący Zarządu lub jego zastępca, który przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad. Prowadzone są one zgodnie z regulaminem obowiązującym posiedzenia Zarządu.

21. Zebrania Rady Rodziców i jego zarządu są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokołów.

22. Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w trybie nadzwyczajnym na podstawie wniosku:

 • dyrektora szkoły
 • Zarządu Rady Rodziców
 • klasowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas

23. Zadania Rady Rodziców:

a.pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania działalności ZSO zgodnie z jej celami i zadaniami;

b. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności ZSO z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy zgodnie z regulaminem Rady Rodziców;

c. zapewnienie rodzicom prawa do:

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie (proces edukacyjny);
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i trudności w nauce
 • znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i procedur odwoławczych;
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia ucznia poprzez umożliwienie korzysta­nia z fachowej pomocy w MZPPP i innych instytucji do tego celu powołanych;
 • występowania do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszyst­kich spraw szkoły lub placówki.

IV.GOSPODARKA FINANSOWA

 1.  Rada Rodziców prowadzi własną gospodarkę finansową, za którą odpowiada Zarząd.
 2. Środki finansowe pochodzące z darowizn od rodziców i innych sponsorów a także z działalności gospodarczej Rady Rodziców mogą być gromadzone na kontach terminowych lub rachunku bieżącym w dowolnie wybra­nym przez Zarząd banku.
 3. Wysokość i zasady dokonywania wpłat przez rodziców ustala na każdy rok Rada Rodziców.
 4. Gospodarka finansowa powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
 5. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy Zarząd może zatrudnić kompetentnych pracowników na zasadach ustalonych pomiędzy stronami. Płace pra­covmik6w ustala Zarząd Rady Rodziców.
 6. Za gospodarkę finansową odpowiada Zarząd, który jest zobowiązany:
 • sporządzić plan finansowy i przedstawić go do akceptacji Radzie Rodziców.
 • upoważnić swych przedstawicieli do podpisywania dokumentacji bankowej.
 • ustalić wysokość pogotowia kasowego.
 • wyznaczyć osoby upoważnione do podpisywania umów i rachunków.
 • ustalić zakres podejmowania decyzji finansowych przez Dyrektora Szkoły.
 • udostępniać wszystkie dokumentację finansową Komisji Rewizyjnej

7. W celu pozyskania środków finansowych Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą którą nad­zoruje i za którą odpowiada Zarząd lub powołana do tego celu komisja

8. Zarząd Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na:

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg.
 • Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym organizowanych przez szkołę
 • Dofinansowanie organizowanych szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych i sportowych
 • Dofinansowanie udziału uczniów szkoły w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • Finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych uczniów szkoły
 •  Dofinansowanie wycieczek szkolnych
 • Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów
 • Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia niektórych zajęć
 • Dofinansowanie zakupu środków czystości, leków do szkolnych apteczek, sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego
 • Dofinansowanie remontów i napraw sprzętu szkolnego
 • Wydatki związane z prowadzeniem księgowości funduszy Rady Rodziców
 •  Dofinansowanie działalności statutowej szkoły
 • Kompletna dokumentacja finansowa Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Regulamin Rady Rodziców ZSO nr 26 w Kielcach wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą na ogól­nym  zebraniu Rady Rodziców.

Niniejszy regulamin może być zmieniany tylko w drodze uchwal Rady Rodziców.