REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO W KIELCACH

Podstawa prawna Art. 67a. ust.3, 5 i 6 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia opłat za wydawane posiłki.

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni dla uczniów oraz pracowników szkoły.

 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie;

 • uczniowie, których dożywianie finansuje MOPR oraz inni sponsorzy;

 • pracownicy zatrudnieni w szkole

 1. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.15 – 13.50 (godz.11.15 – 11.30 – dzieci ze świetlicy i przed lekcjami; godz. 11.30 – 11.50 – klasy 1-3; godz. 12.00 – 12.25 – zerówka; godz.12.35 – 12.50 – klasy 4-6; godz. 13.35 – 13.50 – klasy 7-8).

 2. Ustala się następujące stawki za żywienie:

 • dla uczniów kwota: 5.00 zł

 • dla pracowników: 9.15 zł.

5. Cena obiadu może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną poinformowani.

6. Opłat za obiady należy dokonywać za pomocą przelewu na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

7. Należność za obiady należy wpłacać z góry do 28-go dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem września i stycznia).

8. Brak wpłaty w terminie wyklucza możliwość korzystania z posiłków.

9. Nieobecność na obiadach należy zgłaszać osobiście, telefonicznie (41 3676793) lub mailowo na adres: intendentura@sp9.kielce.eu do godz.7.30 danego dnia, w innym przypadku należność nie zostanie odliczona.

10. Odliczenia za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszonych odpisów dokonywane są w następnym miesiącu.

11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki, rajdy, zawody sportowe, wyjścia do kina, teatru, itp.) należy ten fakt zgłosić nie później jak 3 dni przed danym wydarzeniem powodującym absencję na obiedzie.

12. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

13. W przypadku nieobecności dziecka w ostatnim miesiącu nauki (czerwcu) obiad należy odebrać, gdyż zwroty za niewykorzystane obiady nie będą wykonywane.

14. Prosimy o dokonywanie opłat w wyznaczonym terminie, ponieważ za wpłacone pieniądze szkoła dokonuje zakupu artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków.

15. Dopuszcza się zabieranie posiłków przez uczniów i pracowników szkoły we własnych pojemnikach.

16. Podczas pobytu na obiedzie uczniowie zachowują się kulturalnie, respektują polecenia dyżurujących wychowawców.

17. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.

18. W stołówce panuje całkowity zakaz wchodzenia dla osób nieupoważnionych, w tym rodziców dzieci. Wyjątek stanowią osoby, które odbierają obiady dla dzieci nieobecnych w szkole, a które nie zgłosiły odpisu w danym dniu. 

19. Jadłospis na dany dzień jest umieszczony na tablicy w stołówce, w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

20. Nie przestrzeganie regulaminu stołówki może być podstawą do wykluczenia z możliwości korzystania z posiłków.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁAT ZA OBIADY

1. Ogłoszenia informujące o płatnościach za obiady zamieszczane są 20-tego każdego dnia miesiąca na tablicy przy wejściu do świetlicy szkolnej, stołówki oraz na stronie internetowej szkoły, zawierające kwotę za pełny miesiąc, jaką należy przekazać na konto szkoły oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Kwota ta może się różnić dla poszczególnych uczniów po uwzględnieniu ewentualnych odpisów.

2. Intendent jest zobowiązany do informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o wysokości opłat za obiady poprzez informację na dzienniku elektronicznym w przypadku odpisów.

3. Wpłacane przez rodziców (opiekunów prawnych) kwoty muszą być zgodne z danymi przekazanymi przez intendenta.

4. Należność za obiady należy regulować z góry do 28 – ego każdego miesiąca.

5. Wyjątki stanowią miesiące wrzesień i styczeń: – za wrzesień należy dokonać wpłat do 08.09. Za styczeń wpłata może być dokonywana wyłącznie po 01.01. (od 01.01 do 08.01/2023)

6. Potwierdzenia wpłat dokonywanych w ostatnich dniach płatności należy dostarczyć do intendenta do godz. 9.00 lub przesłać e-mailem na adres: intendentura@sp9.kielce.eu

Wpłaty za żywienie prosimy przekazywać na numer rachunku bankowego:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

ING BANK ŚLĄSKI 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule należy przelewu należy podać miesiąc za jaki dokonywana jest opłata, imię i nazwisko dziecka lub dzieci – rodzeństwo na osobnych przelewach oraz klasę).

Harmonogram płatności za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9  w Kielcach

od września 2022 r. do czerwca 2023r.

1. ZA WRZESIEŃ – do 08.09.2022 r.

2. ZA PAŹDZIERNIK – do 28.09.2022 r.

3. ZA LISTOPAD – do 28.10.2022 r.

4. ZA GRUDZIEŃ – do 27.11.2022 r.

5. ZA STYCZEŃ – do 08.01.2023 r.

6. ZA LUTY – do 28.01.2023 r.

7. ZA MARZEC – do 28.02.2023 r.

8. ZA KWIECIEŃ – do 28.03.2023 r.

9. ZA MAJ – do 28.04.2023 r.

10. ZA CZERWIEC – do 28.05.2023 r.

WYTYCZNE MEiN, MZ oraz GIS dotyczące procedur bezpieczeństwa

w stołówce szkolnej na czas trwania pandemii COVID – 19

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
 8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
 10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowe.