REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO W KIELCACH

Podstawa prawna: art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.

poz. 59)

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni dla uczniów oraz pracowników szkoły.

 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  – uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,

  – uczniowie, których dożywianie finansuje MOPR oraz inni sponsorzy,

  – pracownicy zatrudnieni w szkole.

 3. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.00 – 14.20 wg harmonogramu ustalonego przez Kierownika świetlicy. 

 4. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Cena obiadu może ulec zmianie na o czym rodzice zostaną poinformowani.

 5. Ustala się następujące stawki za żywienie:

  – dla uczniów – 6,00 zł,

  – dla pracowników – 12,00 zł.

 6. Opłat za obiady należy dokonywać za pomocą przelewu na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka w programie Vulcan Opłaty przez Intendenta.

 7. Należność za obiady należy wpłacać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 8. Brak wpłaty w terminie wyklucza możliwość korzystania z posiłków do momentu uregulowania należności.

 9. Informacja o wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu zamieszczana jest na stronie internetowej szkoły, na dzienniku elektronicznym oraz na tablicy przy stołówce szkolnej.

 10. Nieobecność na obiadach należy zgłaszać osobiście, telefonicznie (41 3676793 wew.29), na dzienniku elektronicznym lub mailowo na adres: intendentura@sp9.kielce.eu do godz.7.30 danego dnia, w innym przypadku należność nie zostanie odliczona.

 11. Odliczenia za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszonych odpisów będą zwracane na koniec każdego miesiąca.

 12. W przypadku nieobecności spowodowanej okolicznościami szkolnymi (np. wycieczka, zawody, konkursy) nieobecność uczniów zgłasza organizator wyjazdu do Intendenta nie później jak 3 dni przed danym wydarzeniem powodującym absencję na obiedzie.

 13. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do Intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

 14. Dopuszcza się zabieranie posiłków przez uczniów i pracowników szkoły we własnych pojemnikach.

 15. Podczas pobytu na obiedzie uczniowie zachowują się kulturalnie, respektują polecenia dyżurujących wychowawców.

 16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.

 17. W stołówce panuje całkowity zakaz wchodzenia dla osób nieupoważnionych, w tym rodziców dzieci. Wyjątek stanowią osoby, które odbierają obiady dla dzieci nieobecnych w szkole, a które nie zgłosiły odpisu w danym dniu.

 18. Jadłospis na dany dzień jest umieszczony na tablicy w stołówce, w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 19. Nie przestrzeganie regulaminu stołówki może być podstawą do wykluczenia z możliwości korzystania z posiłków.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2023 r. 

Opracował: Kierownik świetlicy

PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁAT ZA OBIADY

1. Każdy rodzic/prawny opiekun otrzymuje od Intendenta indywidualny rachunek do wpłat. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko otrzymają rachunek dla każdego dziecka osobny. Numery zostaną wygenerowane przez Intendenta na podstawie zgłoszenia chęci korzystania z obiadów.

2. Wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek, który rodzice/prawni opiekunowie otrzymają podczas zawierania umowy.

3. Wpłat trzeba dokonywać do 10- tego każdego miesiąca. Nadpłaty za zgłoszone nieobecności będą zwracane na koniec miesiąca.

4. Ogłoszenia informujące o płatnościach za obiady zamieszczane są na początku każdego miesiąca na tablicy przy wejściu do świetlicy szkolnej, stołówki oraz na stronie internetowej szkoły zawierające opłatę za pełny miesiąc. 

5. Potwierdzenia wpłat dokonywanych w ostatnich dniach płatności należy dostarczyć do Intendenta lub przesłać e-mailem na adres: intendentura@sp9.kielce.eu

Harmonogram płatności za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9  w Kielcach

od września 2023 r. do czerwca 2024r.

1. za wrzesień – do 10.09.2023 r.

2. za październik – do 10.10.2023 r.

3. za listopad – do 10.11.2023 r.

4. za grudzień – do 10.12.2022 r.

5. za styczeń – do 10.01.2024 r.

6. za luty – do 10.02.2024 r.

7. za marzec – do 10.03.2024 r.

8. za kwiecień – do 10.04.2024 r.

9. za maj – do 10.05.2024 r.

10. za czerwiec – do 10.06.2024 r.