Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach


            My, kadra pedagogiczna oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach oświadczamy, że respektujemy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich przestrzeganie w naszej szkole.

            Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby i grupy społeczne w Polsce doświadczają niesprawiedliwego, gorszego traktowania ze względu na pochodzenie, narodowość,  kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, płeć, stopień sprawności, orientację seksualną, wygląd, status społeczny i ekonomiczny oraz inne cechy.

            Uważamy, że równe traktowanie jest podstawowym prawem każdego człowieka, dlatego przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypów oraz mowie nienawiści.


Naszym głównym celem  wynikającym z następujących przepisów prawa:

 • Konstytucja RP z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 • Deklaracja Praw Człowieka, (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III), w dniu 10 grudnia 1948).
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku.
 • Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.,
  Nr  256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie nadzoru (Dz. U. 2013, poz. 560).

jest równe traktowanie, czyli zgodne z potrzebami i możliwościami, poszanowanie godności człowieka, a także zapewnienie każdemu uczniowi poszanowania jego  praw, wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz realizowanie działań anty dyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkolną.

Cel ten znajduje odzwierciedlenie w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczo-Profilaktycznym oraz Planie Rozwoju Szkoły.

Zobowiązania szkoły:

 • reagowanie na przejawy dyskryminacji, ulegania stereotypom, uprzedzeń oraz mowy nienawiści występujące w społeczności szkolnej;
 • zapobieganie dyskryminacji, stereotypom, uprzedzeniom oraz mowie nienawiści poprzez podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, pracownic
  i pracowników szkoły, uczniów i uczennic oraz ich rodziców/opiekunów prawnych;
 • wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 • promowanie wśród społeczności szkolnej wartości i postaw związanych
  z szacunkiem i równym traktowaniem oraz uczenia reakcji na przejawy dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń.

Działania na rzecz równego traktowania w szkole:

 • uwzględnianie tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i praw dziecka w rocznych planach wychowawczych dla poszczególnych klas;
 • prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i praw dziecka w każdej klasie, w sposób dostosowany do wieku dzieci oraz uwzględniający potrzeby klasy;
 • prowadzenie projektów edukacyjnych związanych z tą tematyką;
 • dbanie o to, aby wszyscy uczniowie mieli równą możliwość korzystania
  i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez szkołę
  (np. w wycieczkach klasowych, świętach szkolnych, zajęciach dodatkowych);
 • współpracę rady pedagogicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom
  i dyskryminacji;
 • współpracę z rodzicami uczniów i organizacjami działającymi na terenie szkoły;
 • organizację szkoleń dla kadry i rodziców uczniów podnoszących ich kompetencje
  i wiedzę w zakresie równego traktowania.

Szkolny Zespół ds. Równego Traktowania

            W szkole został powołany Zespół ds. Równego Traktowania.

Zgłoszenia dotyczące sytuacji wymagających reakcji szkoły w kontekście równego traktowania przyjmuje Pełnomocnik Dyrekcji ds. Równego Traktowania. Funkcję tę w naszej szkole pełni Pani mgr Agata Foltyn – pedagog szkolny.

            Sytuacje te mogą być zgłaszane zarówno przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, jak i przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Można je zgłaszać osobiście podczas dyżurów pedagoga, podczas dni otwartej szkoły lub telefonicznie (w godzinach pracy pedagoga).

Procedura reagowania na zgłoszenie przez szkołę obejmuje:

 • przyjęcie zgłoszenia przez pedagoga szkolnego;
 • poinformowanie Dyrekcji Szkoły o zgłoszeniu;
 • zebranie informacji dotyczących zgłaszanej sytuacji, które pozwolą dokonać jej analizy oraz wypracować propozycje rozwiązań;
 • analizę zasadności zgłoszenia;
 • sformułowanie propozycji rozwiązań i ewentualne przeprowadzenie interwencji.

Sposób monitorowania przestrzegania standardów równego traktowania  poprzez:

 • przeprowadzenie cyklicznych badań ankietowych wśród społeczności szkolnej
  (pracowników szkoły, uczniów, rodziców);
 • umożliwienie uczniom podzielenia się swoimi doświadczeniami odnośnie przestrzegania standardów równego traktowania w szkole podczas godzin wychowawczych, spotkań z Samorządem Uczniowskim;
 • umożliwienie rodzicom podzielenia się swoimi doświadczeniami odnośnie przestrzegania standardów równego traktowania w szkole podczas spotkań z Radą Rodziców;
 • organizację spotkań i szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, dotyczących monitorowania przestrzegania  standardów równego traktowania;
 • przekazywanie Radzie Pedagogicznej na koniec roku przez Pełnomocnika ds. Równego Traktowania wniosków i rekomendacji dotyczących zasad przestrzegania  równego traktowania w szkole.

Informacja o wejściu w życie KRT w naszej szkole oraz treści jego zapisów będzie upowszechniana wśród społeczności szkolnej – kadry pedagogicznej, pracownic i pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów:

 • na stronie internetowej szkoły;
 • podczas zebrań rad pedagogicznych;
 • podczas zebrań dla rodziców i spotkań z Radą Rodziców;
 • podczas godzin wychowawczych;
 • w ramach współpracy pedagoga szkolnego z uczniami oraz rodzicami/ prawnymi opiekunami.

Kielce, dnia…………………