U W A G A  RODZICE UCZNIÓW KLAS 1-3 ORAZ 5

zmiany w zasadach dofinansowania zakupu podręczników szkolnych !!!

Do skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w roku 2013/2014  będą mieli:

  1. 1.      Uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto
  2. 2.      Uczniowie klas II-III oraz klas V  szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto
  3. 3.      Uczniowie szkoły podstawowej pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji dyrektora do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I SP
  4. 4.      Uczniowie:

słabo widzący
niesłyszący
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP, uczęszczający do szkoły podstawowej i gimnazjum

Dofinansowanie podręczników miałoby wynosić:

225zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

325zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej