Zawieszenie pracy stacjonarnej oddziału przedszkolnego do 11 kwietnia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza pracę stacjonarną oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o których mowa w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. poz.493). 6.    

Szkoła będzie prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że nadal obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym  w kraju wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach  Nr 3/2020/2021 z dnia 25.08.2020 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły

Łukasz Stochmal