Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach przyjmowane są :

 

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych   opiekunów

 

2) na  wniosek  rodziców/prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

3)  Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2016/17 objęte są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2009 r. , które w roku szkolnym 2015/2016 odbywały jeszcze przygotowanie przedszkolne

 

4) Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć też dzieci  urodzone w 2010 roku      jeżeli w roku szkolnym 2015/2016 odbyły przygotowanie przedszkolne lub posiadają pozytywną opinię PPP o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.