Zasady naboru uczniów  do Szkoły Podstawowej nr 9 im Adolfa Dygasińskiego w Kielcach w roku szkolnym 2016/ 17

Podstawa prawna  :

1) Ustawa o Systemie Oświaty dnia 7 września 1991r.  (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.)

2)   Statutu Szkoły – § 25   Rekrutacja uczniów do szkoły

 1. Podstawa naboru
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są :

1)  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych

opiekunów (załącznik 1)

2) Kandydaci spoza obwodu są przyjmowani do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku  rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 2)

3) Druk formularza zgłoszenia lub wniosku  pobiera się w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły

 1. Wypełnione i podpisane formularze rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły osobiście w terminach zgodnych z zarządzeniem nr 21/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 stycznia 2016 r.  Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce na rok szkolny 2016/2017:
 2. Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka i zameldowania w obwodzie szkoły ( np. akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zaświadczenie potwierdzające zameldowanie w tym obwodzie).
 3. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2016/17 objęte są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2009 r. , które w roku szkolnym 2015/2016 odbywały jeszcze przygotowanie przedszkolne
 4. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć też dzieci urodzone w 2010 roku jeżeli w roku szkolnym 2015/2016 odbyły przygotowanie przedszkolne lub posiadają pozytywną opinię PPP o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.
 5. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok.
 6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły rejonowej dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 7. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 41 3676793 oraz na stronie

internetowej szkoły.

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, której zadaniem jest analiza wniosków i załączonych dokumentów; sporządzenie listy kandydatów wraz z uzyskaną ilością punktów; ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

 II Kryteria rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci spoza obwodu i odbywa się wg następujących kryteriów.

L. p. Kryterium Liczba punkty Dokumenty w przypadku kserokopii wymagany do wglądu oryginał
1.   Zamieszkanie dziecka na terenie gminy Kielce 100 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania
2.       Spełnianie obowiązku szkolnego w ZSO Nr 26 przez rodzeństwo dziecka 50 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły
Razem: 150 pkt.  

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów o przyjęciu decydować będzie losowanie przeprowadzone w sposób jawny, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły podanym do publicznej wiadomości na trzy dni przed jego wykonaniem.