Zasady naboru uczniów  do  Gimnazjum nr 26 im Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach w roku szkolnym 2016/2017

 Podstawa prawna :

1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.

2) § 26  Statutu Szkoły – Rekrutacja uczniów do szkoły

 1. Podstawa naboru
 2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są :

1) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 1).

2) Kandydaci spoza obwodu są przyjmowani do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku  rodziców/prawnych opiekunów(załącznik 2)

 1. Druk formularza zgłoszenia lub wniosku  pobiera się w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły .
 2. Wypełnione i podpisane formularze rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły.

 

 1. Zasady rekrutacji
 2. Termin rekrutacji
 • Terminy rekrutacji zgodne z Zarządzeniem nr 2/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17.03.2016 r.

 

1. Składanie wniosków przez zamieszkałych poza obwodem 11.04.2016 – 28.06.2016 r.
2. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów 24.06.2016 r. – 28.06.2016 r.
3. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 15 lipca 2016 r.
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

 

18-19 lipca  2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych. 20 lipca 2016 r.
6. Postępowanie uzupełniające. 22.07 – 22.08 2016 r.

 

 • Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu

41 3676793 ……oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne

 

 • W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria odpowiednio punktowane i potwierdzone właściwymi dokumentami:
L. p. Kryterium Liczba punkty Dokumenty

w przypadku kserokopii wymagany do wglądu oryginał

1.       Wynik uzyskany na sprawdzianie po  szkole podstawowej Max 100 Zaświadczenie z OKE
2.       Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

( oceny liczone osobno z każdego z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, matematyka, przyroda)

 

Max 80

Świadectwo z wyróżnieniem – 20

celujący – 6

bardzo dobry – 5

dobry – 4

dostateczny – 3

dopuszczający – 2

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. Inne osiągnięcia:

– laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.

Punkty uzyskane w konkursach lub zawodach w kolejnych etapach w jednej dziedzinie nie sumują się (uwzględniany jest najwyższy wynik).

Max 20

-szczebla ogólnopolskiego -10

-wojewódzkiego – 5

– powiatowego/miejskiego -3

– międzyszkolnych – 2

 

 

poświadczenie osiągnięć w konkursach
4.  

Kandydat zamieszkały na terenie gminy Kielce

 

200 pkt.

 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

 

2) komisja rekrutacyjna ustala listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci  na podstawie łącznej sumy uzyskanych punktów i ilości wolnych miejsc w szkole

3) w przypadku gdy kilku z kandydatów uzyska taką sama liczbę punktów, o przyjęciu zdecyduje kolejność złożenia wniosków

 1. Komisja rekrutacyjna
 • Dyrektor szkoły powołuje komisje rekrutacyjną w składzie: wicedyrektor, jako jej przewodniczący, dwóch nauczycieli szkoły.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 1. analiza wniosków i załączonych dokumentów;
 2. sporządzenie listy kandydatów wraz z uzyskaną ilością punktów;
 3. uzyskanie informacji o ilości posiadanych wolnych miejsc od dyrektora szkoły
 4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;
 5. napisanie protokołu z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

 

 • Komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko kandydatury tych dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie dostarczyli dokumenty kompletne i poprawnie wypełnione.
 • Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i dzieci nieprzyjętych, rodzic (prawny opiekun) dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 

 1. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku rodzica (prawnego opiekuna).

 

 1. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w ust. 20, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 • Postępowanie uzupełniające
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.