Wysokość kwoty dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych jest uzależniona między innymi od typu szkoły oraz rodzaju niepełnosprawności. Najniższa kwota wynosi do 175 zł, natomiast najwyższa do 770 zł.

  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika  do zajęć  z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra do spraw oświaty i wychowania – do 175zł
  • dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, dla uczniów uczęszczających do klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej i klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy  III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego  oraz szkół ponadgimnazjalnych – do 225 zł
  • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy  III szkoły podstawowej lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym luz znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas: III, V, VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum  korzystających z podręczników do kształcenia specjalnegodo 770 zł                                                                                                                 
  • dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej – do 325zł
  • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy  V i VI  szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego – do 770 zł
  • dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego – do 350zł
  • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy  II i III gimnazjum i II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego – do 607zł

 

–  wniosek o przyznanie  dofinansowania zakupu podręczników

wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. dotyczy uczniów niepełnosprawnych