WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 rw sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III  i VI szkoły podstawowejklasie III szkoły ponadgimnazjalnej ( zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

W  naszej szkole na pomoc mogą liczyć uczniowie:

 1. klas II, III, VI pochodzący z rodzinw których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto
 2. klas II, III, VI pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej
 3. uczniowie:
 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej                     i gimnazjum.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski do Dyrektora placówki  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015  najpóźniej do dnia 5 września 2014 r. u pedagoga szkolnego

 

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

2. rachunek, paragon,

3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,

 

Kwoty dofinansowania:

 • dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej – do 225 zł
 • dla niepełnosprawnych uczniów klasy II i III szkoły podstawowej – do 225 zł
 • dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej – do 325 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej – do 325 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum – do 350 zł

wzór wniosku