Zasady rekrutacji i przyjmowania uczniów opracowano na podstawie:

1.     Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2.     Zarządzenia nr 4/2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2013/14 w województwie świętokrzyskim.

3.     Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

4.     Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach.

§ 1

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1.     absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum ( bez względu na miejsce zameldowania ).

2.     na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

§ 2

1.     Do klasy pierwszej gimnazjum nie przyjmuje się, jeśli w odpowiedniej klasie brak jest wolnych miejsc:

a)    uczniów, którzy nie mieszkają na terenie obwodu mimo,

że są zameldowani na pobyt stały lub na czas określony.

b)   uczniów zameldowanych na pobyt stały lub na czas określony po 1 marca danego roku szkolnego.

2.     Kandydaci mogą ubiegać się o miejsce w gimnazjum na zasadach zawartych w  § 3.

§ 3

Kryteria rekrutacji i przyjmowania uczniów nie zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

1.     Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca:

a)     kandydatów, którzy legitymują się wysokimi wynikami w nauce, co najmniej bardzo dobrym zachowaniem oraz mają inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

b)    kandydatów, którzy są laureatami konkursów w zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu ( bloku przedmiotowego ).

c)     w ostatniej kolejności pozostałych kandydatów.

§ 4

Kandydaci do gimnazjum dostarczają:

1.     podanie o przyjęcie do gimnazjum w terminie od 2 do 26 kwietnia 2013 r,

2.     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – dzień po zakończeniu roku szkolnego,

3.     zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – dzień po zakończeniu roku szkolnego,

4.     kartę zdrowia – po przyjęciu do gimnazjum

5.     kartę szczepień – po przyjęciu do gimnazjum.

§ 5

Tryb rozpatrywania podań o przyjęcie do gimnazjum

1.     Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie: Dyrektor ZSO 26, zastępca dyrektora, pedagog szkolny i wychowawcy klas pierwszych.

2.     Rodzice ( prawni opiekunowie ) składają podania do sekretariatu szkoły w terminie podanym do wiadomości każdego roku szkolnego.

3.     Dzień po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniowie zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu ZSO 26 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

4.     W pierwszym dniu po zakończeniu roku szkolnego Komisja Rekrutacyjna rozpatruje podania uczniów i sporządza protokół.

5.     Listy uczniów wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w terminie podanym do wiadomości.

§ 6

1.     W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów, rodzice ( prawni opiekunowie ), których podania rozpatrzono negatywnie, mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora ZSO Nr 26.

§ 7

1.     Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)    świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę , z której uczeń odszedł

b)   pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty;

c)    świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2.     Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

§ 8

O przyjęciu ucznia do gimnazjum, w czasie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26

w Kielcach.

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 26 w Kielcach.