REGULAMIN KONKURSU OFERT

NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 26 W KIELCACH

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.sp9.kielce.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26

Ul Dygasińskiego 6 w Kielcach

Część I. Informacje ogólne.

 1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu.

 

 • Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach

ul Dygasińskiego 6

25-120 Kielce

Tel 41 367-67-93

Fax 41 367-69-68

 • Zamawiający ogłasza konkurs ofert na:

 „ Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach

2.Przedmiot konkursu

Łączna powierzchnia sklepiku wynosi 21 m2.

Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:

 • Codzienne otwieranie sklepiku, z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku zgodnie z wymogami odpowiednich służb,
 • Przestrzeganie przepisów bhp,ppoż.,sanepidu,
 • Asortyment powinien obejmować „zdrową żywość”

Część II Termin realizacji umowy:

Wymagany termin realizacji umowy: 01.09.2015r – 30.06.2016 r.

 

Część III Opis sposobu przygotowania oferty:

3Dokumenty składające się na ofertę

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy/ druk w załączniku/,
 2. dokumenty uwiarygodniające Oferenta stosownie do pkt 7 niniejszych warunków.

 

4.Postać oferty.

 1. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niżej wymienionych warunkach konkursu.
 2. Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonują indywidualnie.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby uprawnioną/e do wystawienia w imieniu Oferenta.
 3. Wszystkie strony, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym górnym rogu strony. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 4. Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać:

– propozycję dotyczącą wysokości czynszu za okresy miesięczne z tytułu najmu pomieszczenia.

 

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach

Ul Dygasińskiego 6

25-120 Kielce

oraz następująco oznakowana:

„ Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach”

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

  

Część IV. Warunki od wykonawców i dokumenty uwiarygodniające.

 

6.Oferent musi spełniać następujące warunki:

 

– Oferent realizował wcześniej usługi podobne do przedmiotu konkursu,

– Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych,

– Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

 

7.Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do ofert następujące dokumenty potwierdzające spełnione w/w warunków:

 

Z-1) Aktualne zaświadczenie/z dnia wystawienia nie później niż 6 miesięcy licząc od daty składania ofert/ z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające że profil działania Oferenta odpowiada

profilowi działalności objętej postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta.

Z-2) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie, zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi oraz ich akceptacji,

Z-3) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

Część V. Kryteria oceny oferty

 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się propozycję wysokości czynszu brutto za okresy miesięczne- najkorzystniejsza cena;

        9.Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę propozycja produktów „zdrowej żywości”

 

Część VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty muszą być złożone na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia

25.06.2015r. do godziny12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach.

 

 Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina)

 

Część VII. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu.

 1. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów konkursowych. Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.00.

Każdy Oferenta ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów konkursowych w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pytania oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

11.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Pan Jan Parka.

 

Część VIII. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta.

12.Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.06.2015r. o godz. 12.15 w trakcie posiedzenia komisji. Otwarcie ofert jest jawne.

13.Informacje na temat Oferenta i ceny ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Oferenta wraz z proponowaną ceną za wynajem.

Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

– oferta wpłynęła od wykonawcy, który nie może brać  udziału w przetargu,

– nie została zachowana prawidłowa forma ofert,

– oferta została złożona po terminie składania ofert,

– oferty, które nadeszły pocztą w kopertach uszkodzonych lu nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia,

– brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt.7 regulaminu jako wymagane składniki oferty.

Po otwarciu ofert zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Część IX. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie, tryb zawarcia umowy.

14.Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

15.Komisja dokona analizy złożonych ofert, wspólnie dokonując punktacji zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami i wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu prze wywieszenie na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.sp9.kielce.eu, wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę), której wybrano oraz cenę.

 1. Zawarcie umowy.

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Oferent powinien przebyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy.

 

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Nr 26 w Kielcach

 

Załącznik Nr 1