Powrót do pracy stacjonarnej kl. „0” oraz przedłużenie nauki zdalnej kl. 1-8 do 25 kwietnia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 zarządza  powrót do nauczania stacjonarnego klasy „0” od 19.04.2021 r. do oraz przedłużenie zdalnego nauczania w kl. 1-8  do 25.04.2021 r.

W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o których mowa w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. poz.493). 6.    

W okresie trwania nauczania zdalnego obowiązywać będą Wytyczne dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach na czas nauki zdalnej w klasach 1-8.

Szkoła będzie prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z oddziału „0” oraz dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że nadal obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym  w kraju wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach  Nr 3/2020/2021 z dnia 25.08.2020 r.

Dyrektor Szkoły

Łukasz Stochmal