OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SPECJALISTA KANCELARYJNO – KADROWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KIELCACH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista kancelaryjno – kadrowy w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach
Stanowisko pracy – specjalista kancelaryjno – kadrowy

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godz. tygodniowo)
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę
 3. Data ogłoszenia – 30.11.2020
 4. Termin składania ofert – do 18.12.2020
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych – mniej niż 6%
  Warunki pracy na stanowisku:
  • miejsce pracy – Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach – sekretariat
  • praca przy komputerze
  • praca siedząca
  Warunki dopuszczające do udziału w naborze :
  Niezbędne wymagania dla kandydata:
  a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  d) wykształcenie wyższe,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, Ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy „Prawo Oświatowe”, Ustawy Kodeks Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż.
  g) biegła obsługa komputera,
  Wymagania dodatkowe:
  a) dobra organizacja pracy,
  b) doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej,
  c) umiejętność pracy w zespole,
  d) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność,
  e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i redagowania pism urzędowych.
  f) zdolność poprawnego wyrażania myśli w mowie i w piśmie,
  g) bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.
  h) znajomość programu vulcan kadry.
 6. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
  2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
  3) wysyłanie korespondencji;
  4) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi uczniów, obowiązek szkolny;
  5) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
  a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
  b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
  c) występowanie o odpisy arkuszy ocen,
  d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
  e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
  6) sporządzanie sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
  7) wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych;
  8) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
  9) prowadzenie rekrutacji do klas I i zerowych- udzielanie niezbędnych informacji, przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji;
  10) prowadzenie ewidencji i dokumentacji druków ścisłego zarachowania(świadectw, legitymacji, kart rowerowych)
  11) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
  12) przygotowywanie dokumentów kadrowych;
  13) założenie teczek nowego pracownika z odpowiednimi dokumentami,
  14) rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w programie PROKOMP.
  15) sporządzanie umów o pracę, informacji do umowy, dekretu,
  16) wyliczanie wymiaru zasadniczego i dodatku stażowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i przekazywanie ich do księgowości.
  17) sporządzanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi.
  18) sporządzanie dokumentów do nagród jubileuszowych,
  19) miesięczne rozliczanie biletów i znaczków pocztowych,
  20) przygotowywanie ewidencji zwolnień lekarskich ,
  21) sporządzanie list obecności pracowników,
  22) współpraca z pracownikami szkoły.
  23) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
  24) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;
  25) obsługa gości i interesantów dyrektora i wicedyrektora;
  26) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
  27) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
  28) prowadzenie archiwum szkolnego;
  29) udzielanie informacji interesantom;
  30) przygotowanie sprawozdań dla GUS, PFRON.
  31) organizowanie spotkań dyrektora i wicedyrektora szkoły z interesantami,
  32) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż ;
  33) realizacja obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 28 Regulaminu Organizacyjnego;
  34) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora i wicedyrektora.
 7. Wymagane dokumenty:
   list motywacyjny;
   curriculum vitae;
   kserokopie świadectw, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
   kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
   kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
   oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póź. zm.).
   w razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.
 8. Miejsce i termin składania dokumentów
  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach w godzinach 8.00 – 14.00 lub przesłać listem poleconym na adres Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Dygasińskiego 6 25-120 Kielce z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty kancelaryjno – kadrowego” w nieprzekraczalnym terminie do 18.12. 2020 r do godz. 14.00
  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 21.12. 2020 r.
  Nabór prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż dnia 31.12.2020 r
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach.
  Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
  Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
  Niezwłocznie po zakończeniu naboru informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kielce oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w placówce.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 041 367 67 93 Dyrektor Szkoły Łukasz Stochmal