NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru.

Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej
https:// kielce.e-omikron.pl/

Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie wpisuje numer PESEL, imię i nazwisko oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.

Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat w Systemie będzie mógł wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów ósmoklasisty, sprawdzić status wniosku (czy został zatwierdzony), a także do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

1. Od 15 czerwca 2020 roku od godziny 8:00 do 10 lipca 2020 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, wybierają na stronie internetowej Systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, dostępną w Systemie,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.

Klasa na której najbardziej zależy kandydatowi, powinna być zaznaczona we wniosku na pierwszym miejscu.

Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą traktowana jest jako szkoła pierwszego wyboru.

Kandydat ma możliwość wybrania dowolnej liczby klas, w dowolnej liczbie szkół.

Kandydat zostaje przypisany przez System tylko do jednej klasy, w jednej szkole do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe, niżej zaznaczone we wniosku klasy, nie będą przez System rozpatrywane.

2. Od 26 czerwca 2020 roku od godziny 8:00 do 10 lipca 2020 roku do godziny 15:00 kandydaci uzupełniają w Systemie wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oceny i osiągnięcia).

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu szkoła, którą ukończył lub szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje.

3.  Po wyborze szkół i wprowadzeniu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kandydat drukuje z Systemu dwa wnioski.

Jeden wniosek oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru, do 10 lipca 2020 roku do godziny 15.00.

 1. wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
 2. jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni), o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.
 3. do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Na drugim egzemplarzu wniosku, wydrukowanym z Systemu, szkoła pierwszego wyboru potwierdza  złożenie   wniosku.   Jeśli    kandydat  nie   zostanie    zakwalifikowany   do   szkoły pierwszego wyboru, wówczas wniosek, potwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru, wraz z oryginałami dokumentów należy dostarczyć do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany.

4. Od 31 lipca 2020 godzina 08:00 do 04 sierpnia 2020 godzina 15:00

 1. Kandydaci uzupełniają w Systemie wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
 2. Kandydat  doręcza  do  szkoły  pierwszego  wyboru,  do  której  złożył  wniosek, zaświadczenie           o           wyniku           egzaminu,           w            dniach            roboczych, tj. 31.07.2020; 03.08.2020 lub 04.08.2020 r. w godzinach 8.00-15.00.
 3. Szkoła   ponadpodstawowa   pierwszego   wyboru    weryfikuje   prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu,a następnie zatwierdza je w Systemie.

Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu:

 • oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie.
 • liczbę punktów otrzymaną z egzaminu,
 • inne osiągniecia,

powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Kryteria naboru”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola.

5. Od 31 lipca 2020 roku do 04 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie. W tym przypadku kandydat musi zgłosić się do szkoły, gdzie został złożony wniosek w pierwszym terminie, celem odblokowania, a następnie poprawiony wniosek, należy ponownie wydrukować w dwóch egzemplarzach i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

6.Od godziny 15:00 w dniu 04 sierpnia 2020 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

UWAGA:

Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej.

Szkoła pierwszego wyboru po otrzymaniu kompletu dokumentów sprawdza prawidłowość wprowadzonych danych i potwierdza osiągnięcia ucznia. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce „Lista preferencji” pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.

7. Przez cały okres rekrutacji, tj. od 15 czerwca 2020 roku do 04 sierpnia 2020 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

8. W przypadku większej liczbykandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego branesą pod uwagę następującekryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 • w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (oddział pre_IB w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, oddziały mistrzostwa sportowego w X LO im. J. Wybickiego w Kielcach, oddziały w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, oddziały w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki w Kielcach).

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,placówek i centrów (Dz.U. 2019 r. poz. 1737).

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. 12 sierpnia 2020 roku do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Kandydatów.

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.

Kandydat zostaje przypisany przez System tylko do jednej klasy w jednej szkole do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 12 sierpnia 2020 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

12. Od 13 sierpnia 2020 roku do 18 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dopodjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

13. W dniu 19 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 zpóżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2019/2020 kończy 1319 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 57 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2020/2021 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 2673 miejsc w 80 oddziałach:

 • 42 oddziały w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały mistrzostwa sportowego,
 • 32 oddziały w technikach,
 • 7 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodne z terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 wydanymi na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji       Narodowej       z       dnia        20       marca       2020        r.        w       sprawie       szczególnych        rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU ELEKTORNICZNEGO NABORU

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.

Klasa, na której najbardziej zależy kandydatowi, powinna być zaznaczona we wniosku na pierwszym miejscu.

Szkoła prowadząca klasę, wybraną jako pierwszą, traktowana jest jako szkoła pierwszego wyboru.

Kandydat ma możliwość wybrania dowolnej liczby klas, w dowolnej liczbie szkół. Kandydat zostanie przypisany przez system tylko do jednej klasy, w jednej szkole – do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

 1. Jeżeli kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem np. biologiczno-chemicznym, a nie zależy mu na tym, aby dostać się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy o profilu biologiczno-chemicznym, w takiej kolejności, aby szkoła na której najbardziej zależy uczniowi była na pierwszym miejscu. Po wybraniu wszystkich klas mających konkretny kierunek, uczeń wybiera pozostałe profile, w takiej kolejności jaka najbardziej go interesuje.

Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.

Przykład:

Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem powinien wyglądać następująco.

Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła ..  klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.

Szkoła ..  klasa A – np. mat.-fiz.

Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa C – np. j.pol.-historia

Szkoła 1 klasa D – np. j.pol.-historia

Szkoła 2 klasa A – np. j.pol.-historia

Szkoła 2 klasa B – np. j.pol.-historia

Szkoła ..  klasa A – np. j.pol.-historia

Szkoła … klasa B – np. j.pol.-historia

2. Jeżeli kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy tej szkoły, wybierając profile zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a następnie wybrać klasy z kolejnych szkół, wpisując je na wniosku zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.

Przykład:

Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły powinien wyglądać następująco.

Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia

Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia

Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.

Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.

Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.

Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.

Szkoła … klasa E – np. j.pol.-historia

3. Kandydat zostanie przypisany przez System tylko do jednej klasy, w jednej szkole – do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe, niżej zaznaczone we wniosku klasy, nie będą przez System rozpatrywane.

a) Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem:

Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem. – uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem. – uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem. – uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem. –uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów

Szkoła .. klasa A– np. biol.-chem. – uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz. – uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła ..  klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 1 klasa C-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 1 klasa D-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 2 klasa A-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła 2 klasa B-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła .. klasa A-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła …klasa B-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

b) Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkole powinien wyglądać następująco.

Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów

Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów

Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Szkoła …klasa E–np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru