dostępnych w systemie elektronicznego naboru  

na rok szkolny 2017/2018

 

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl/.

1.

W okresie rekrutacji  tj. od 15 maja 2017 roku od godziny 8:00 do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dostępnych
w systemie elektronicznego naboru, wybierają na stronie internetowej systemu,  szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

1)  kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2)  kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 

UWAGA! Szkołę publiczną, niedostępną w systemie elektronicznego naboru, Kandydat
wykazuje na odpowiednim miejscu preferencji,  wybierając w systemie opcję
„Szkoła publiczna, której organem prowadzącym NIE JEST Miasto Kielce”,
a następnie po wydrukowaniu wniosku wpisuje ręcznie nazwę szkoły do której ma
zamiar złożyć wniosek.

 

Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu wniosek (tyle egzemplarzy ile szkół wybrał)
i dostarcza je do każdej wybranej szkoły w terminie od 15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15.00.

 

UWAGA! Wniosek, który zostanie zatwierdzony i wydrukowany nie będzie mógł być
edytowany. W przypadku konieczności edycji należy udać się do
szkoły pierwszego wyboru. Jeśli Kandydat nie jest pewny dokonanych
wyborów i będzie chciał jeszcze dokonać w nich zmian, należy wykonać
„wydruk poglądowy”, bez ostatecznego akceptowania wniosku.

 

 

1) wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

2) jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.

3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać
w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony –
informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wnioski do każdej z wybranych szkół.

 

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.

 

3.

Od godziny 15:00 w dniu 21 czerwca 2017 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

 

4.

Przez cały okres rekrutacji, tj. od 15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas,
do których dokonali wyboru.

 

5.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

– wyniki egzaminu gimnazjalnego,

– oceny z przedmiotów punktowanych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

– świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

-wyniki uzdolnień kierunkowych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
(Dz. U. 2017 r poz. 586).

                                                                                                                                                                                      6.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

7.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

8.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do podania dołączają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

9.

Od 23 czerwca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku Kandydaci:

  1. wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),

 

  1. kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa
    i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
  2. doręczają do szkół, do których złożyli wniosek, kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

10.

Dnia 3 lipca 2017 roku szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
kandydatów. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko
do jednej klasy w jednej szkole najwyższego określonego przez kandydata wyboru,
do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone
w preferencjach wybory nie są przez system rozpatrywane.

 

11.

Do 11 lipca 2017 roku do godziny 15:00 rodzice Kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci.  Nie dostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 

12.

W dniu 12 lipca 2017 roku następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. W systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

 

13.

Od 12 lipca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole,
do której zostali przyjęci.

 

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w elektronicznym systemie na
stronie internetowej
https://ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl/, na tych samych
zasadach, co rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, która odbywała się
w dniach od 15 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.

 

14.

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej 27 lipca 2017 roku.  

 

15.

Do 31 lipca 2017 roku do godziny 15:00 składanie oryginalnych świadectw
i zaświadczeń o wyniku egzaminu w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię dokumentów.

 

16.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej
1 sierpnia 2017 roku.  

 

 

Gimnazjum  w roku szkolnym 2016/2017 kończy 1 504 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 58 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2017/2018 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów
3405 miejsc  w 105 oddziałach:

58 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 3 oddziały mistrzostwa sportowego      

40 oddziałów w technikach,               

7 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.       

 

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych

NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Możliwość dokonania ostatecznych zmian
w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji

od 15 maja 2017 roku godzina 8:00
do 21 czerwca 2017 roku godzina 15:00
Wprowadzanie przez Kandydata do systemu danych o ocenach, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach.

Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23.06.2017 r.
do 27.06.2017 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie przez szkoły ponadgimnazjalne list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 03.07.2017 r.
Potwierdzenie woli nauki poprzez dostarczenie przez rodzica kandydata oryginałów świadectwa
i wyników egzaminu gimnazjalnego
do 11.07.2017 r.  do godziny 15:00
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. 12.07.2017 r.
Rekrutacja uzupełniająca w szkołach,
w których są wolne miejsca po ogłoszeniu list przyjętych do szkół.
od 12 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej.
27.07.2017 r.
Składanie oryginalnych świadectw
i zaświadczeń o wyniku egzaminu
w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię dokumentów.
Do 31.07.2017 r. do godziny 15:00
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej. 1 sierpnia 2017 r.