Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza  kontynuację nauczania stacjonarnego klasy „0”, wprowadzenie nauczania hybrydowego w kl. 1-3 oraz przedłużenie zdalnego nauczania w kl. 4-8  od 26.04.2021 r.

W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o których mowa w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. poz.493). 6.    

W okresie trwania nauczania zdalnego obowiązywać będą Wytyczne dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach na czas nauki zdalnej w klasach 1-8.

Szkoła będzie prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z oddziału „0”.

W związku z koniecznością wprowadzenia nauczania hybrydowego w kl. 1-3, w dniach 26.04-27.04.2021 r. zarządzam pracę stacjonarną – na terenie szkoły klas: 1a, 2a, 2b i 3b oraz zdalną klas: 1b, 2c, 3a, 3c, natomiast w dniach 28.04-29.04.2021 r. zarządzam pracę stacjonarną – na terenie szkoły klas: 1b, 2c, 3a, 3c., oraz zdalną 1a, 2a, 2b i 3b. Klasy pracują według swojego planu lekcji. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne klas uczących się w systemie tradycyjnym będą odbywały się w szkole, natomiast klas uczących się zdalnie, będą odbywały się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Opieką świetlicową zostaną objęte dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły oraz uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że nadal obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym   w kraju wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach  Nr 3/2020/2021 z dnia 25.08.2020 r.

Dyrektor Szkoły

Łukasz Stochmal