Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) pomoc materialna przysługuje:

·       uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla- dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

·       uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

·       słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń Isłuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji kosztów, tzn. wypłata następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów rozliczeniowych potwierdzających dokonanie zakupu towarów lub usług edukacyjnych, do wysokości łącznej kwoty przyznanego stypendium.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto.

Dochód wyliczany jest wg zasad określonych wart. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami). Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia,

na wniosek dyrektora szkoły lub kolegium,

z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:

uczniom klas zerowych,

uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Kielce.

Ponadto uczniom /słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego przysługuje jednorazowy zasiłek szkolny.
Wnioski o przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego można pobierać w Referacie Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Strycharska 6, pok. nr 4, 5 i 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów należy składać w terminie 1-15 września 2016 r., a dla słuchaczy kolegiów 1-15 października 2016 r.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Szczegółowych informacji udziela Referat Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Strycharska 6, pok. nr 4, 5 i 6, nr tel. /41/ 36-76-635, 36-76-637, 36-76-638.