„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” objętych zostało 28 szkół podstawowych z Gminy Kielce, w tym również nasza  szkoła. Realizacja projektu to okres: od 01.09.2011 r. do 28.06.2013 r.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych .

W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w naszej szkole prowadzone będą :

–    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

–    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

–    gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

–    specjalistyczne zajęcia terapeutyczne Kinezjologia Edukacyjna;

–    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych;

–    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych;

–    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie.