Harmonogram konsultacji i najważniejsze zasady bezpieczeństwa

HARMONOGRAM KONSULTACJIpobierz

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI

 • Zajęcia przewidziane dla jednej grupy – do 12 osób.
 • Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji. Liczba uczniów na konsultacje z danej klasy podana jest wg. deklaracji rodziców.
 • Z pojedynczymi uczniami, których rodzice zadeklarowali udział w konsultacjach, nauczyciele danego przedmiotu będą konsultować się indywidualnie – online.
 • W dnu konsultacji, uczniowie danej klasy mają lekcje zdalne, ale uczniowie którzy będą na konsultacjach (w godzinach konsultacji oraz godzinę lekcyjną przed i po konsultacjach) nie będą w nich uczestniczyć.
 • Jeśli uczniowie będą chcieli skorzystać z konsultacji, o tym fakcie obowiązkowo muszą poinformować Wychowawcę, a ten Dyrekcję Szkoły.
 •  Uczniowie przychodzą na daną godzinę. Nie gromadzą się pod szkołą. Po zakończonych konsultacjach uczniowie niezwłocznie opuszczają szkołę, żeby nie spotkać się z następną grupą.
 • Uczniowie muszą obowiązkowo mieć ze sobą wypełnione przez rodziców Oświadczenie: Załącznik nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9  w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19(w załączniku).
 • Uczniowie, po wejściu do szkoły będą mieli mierzoną temperaturę, muszą zdezynfekować ręce. Pani Woźna kieruje uczniów do odpowiedniej szatni, a następnie uczniowie udają się do sali konsultacji.
 • Dla własnego bezpieczeństwa, uczniowie powinni mieć maseczki na terenie szkoły.
 • Uczniowie muszą przestrzegać zasady bezpiecznej odległości od siebie i nauczycieli – 2 m.
 • Uczniowie podczas konsultacji przebywać będą w wyznaczonych i stałych salach.
 • Sale zostały odpowiednio przygotowane i oczyszczone ze zbędnych przedmiotów.
 • Sale, w których odbywać się będą konsultacje należy wietrzyć co 45 min.
 • Sale po zajęciach są myte i dezynfekowane.
 • Uczniowie siedzą pojedynczo w ławkach – w odstępach 1,5 m.
 • Uczniowie podczas zajęć nie wymieniają się przyborami ze sobą.
 • Uczniowie nie używają telefonu.
 • Uczniowie nie przynoszą zbędnych rzeczy ze sobą.
 • Opracowane i wdrożone w szkole zostały Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w  Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19. Zostały one przesłane Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

UCZNIU ZAPAMIĘTAJ!

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Obowiązkowo przekaż nauczycielowi istotne informacje o stanie swojego zdrowia (dokument wypełniony przez rodziców: Oświadczenia).
 5. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Nie korzystaj z telefonu podczas pobytu w szkole.
 8. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. W szkole obowiązkowo miej maseczkę w częściach wspólnych  (korytarze, łazienki), ale dla własnego bezpieczeństwa noś ją cały czas.
 9. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 10. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 11. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 13. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans (2m od innej osoby) przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 14. Staraj się dotykać jak najmniejszej liczby przedmiotów.
 15. Miej przy sobie numery telefonów do rodziców, żeby w razie potrzeby szybko można było z nich skorzystać.