Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach
nr 37/2020/2021
z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie kontynuacji nauczania stacjonarnego klasy „0”,
nauczania stacjonarnego w klasach 1-3
oraz przedłużenia zdalnego nauczania w kl. 4-8 ze względu na sytuację epidemiologiczną

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza kontynuację nauczania stacjonarnego klasy „0”, wprowadzenie nauczania stacjonarnego w kl. 1-3 oraz przedłużenie zdalnego nauczania w kl. 4-8 do 16.05.2021 r. Klasy 0-3 pracują zgodnie z planem zajęć. Od 17.05.2021 r. klasy 0-3 pracują stacjonarnie, zgodnie z planem, natomiast klasy 4-8 będą pracowały w trybie hybrydowym. Harmonogram uwzględniający w miarę możliwości naprzemienne realizowanie zajęć stacjonarnych i zdalnych przez każdego ucznia, stanowi załącznik do zarządzenia.

W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o których mowa w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. poz.493). 6.

W okresie trwania nauczania zdalnego obowiązywać będą Wytyczne dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach na czas nauki zdalnej w klasach 1-8.

Informuję, że nadal obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach Nr 3/2020/2021 z dnia 25.08.2020 r., zaktualizowane dnia 04.05.2021 r.

Dyrektor Szkoły:
Łukasz Stochmal