Szanowni Państwo!

Informuję, że zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. nauczanie w szkole realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. przywrócone do szkoły zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez wychowawców świetlicy szkolnej. Informuję, że do 14 czerwca rodzicom w dalszym ciągu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. jest możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. O harmonogramie konsultacji będziemy informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. O harmonogramie konsultacji będziemy informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrekcja Szkoły opracowała i wdrożyła w szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19.Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567), wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole, Rekomendacji GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Procedury zostały Państwu przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Proszę się z nimi zapoznać i stosować do nich w przypadku zdecydowania się na skorzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, konsultacji lub zajęć rewalidacyjnych.

Informuję również, ze w przypadku jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z zajęć na terenie szkoły, to jesteście Państwo zobowiązani do przekazania nauczycielowi informacji o stanie zdrowia dziecka (Załącznik nr 1: Oświadczenia rodziców do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole).

Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości

Łukasz Stochmal

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach